Conference

Article
ฐานภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
Conference
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17: "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
Class
ชาติ
Date
21 กรกฎาคม 2017
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-