Person Image

  Education

  • วทบ.(สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน, ไทย, 2547
  • วทม.(สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์, ไทย, 2551
  • ปร.ด (สารสนเทศศึกษา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  Business performanceCorporate Social ResponsibilityCustomer decision makingCustomer loyaltyInnovationJob MotivationOrganizational Commitment and Job EfficiencyOrganizational dynamic capabilityQuality of Work lifeService Qualityกลยุทธ์การจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนการจัดการความรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียวการท่องเที่ยวการบริหารจัดการการผลิตการบริหารจัดการด้านการผลิตการพัฒนาชุมชนการอยู่รอดการออกแบบภูมิทัศน์ความได้เปรียบของผลติภัณฑ์ความผูกพันองค์การความพึงพอใจความพึงพอใจในงานความสามารถด้านการผลิตความสามารถในการปรับตัวขององค์กรท่าอากาศยานเลยแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ประสิทธิภาพการเติมเต็มทางการตลาดปัจจัยผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ชุมชนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิทัศน์วัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมระบบสารสนเทศทางธุรกิจวิสาหกิจชุมชนภาคการผลิตผลิตภัณฑ์สถิติธุรกิจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  Interest

  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, การจัดการความรู้, สถิติธุรกิจ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารบริหาร
    • ห้องห้องวาริชภูมิ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)