ผลงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2014

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2014 inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันในองค์กร กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร", The Inaugural Asian Conference on the Social sciences and Sustainability, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 73-78
2014 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Collocation Noticing Instruction on Thai EFL learners’ Collocational Competence", Journal of Advances in English Language Teaching, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014 - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1-11
Publish Year National Journal 3
2014 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exผศ.ดร.ก่อพงษ์ พลโยราช, "อิทธิพลภาพลักษณ์ของประเทศแหล่งกำเนิดที่มีต่อการประเมินผลิตภัณฑ์และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค: การทบทวนวรรณกรรม", Executive Journal, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 66-79
2014 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบแปรสภาพ ความสามารถของบุคลากร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา", SAKON NAKHON GRADUATE STUDIES JOURNAL, ปีที่ 11, ฉบับที่ 54, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 7-19
2014 exกฤติยา ใหญ่โสมานัง, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, "อิทธิพลขององค์การสุขภสาพดีที่มีผลต่อความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การกรณีศึกษา:บริษัท อึ้งกุยเฮงสกลนคร จำกัด", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 25-37

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาวภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณ, อาจารย์, "LOCAL VOICE TO THE TOP: THE NORTHEST RURALS’ PERCEPTIONS ON FAIR JUSTICE ACCESSIBILITY", การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 (KKU-ICPA), 28 - 29 สิงหาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2014 inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมาลินี วีรภูรินต์, "คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของช่างเย็บผ้าในธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มจังหวัดสนุก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 กุมภาพันธ์ - 7 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, "ความเครียดและการจัดการความเครียดของนิสิตการบัญชีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน, 4 - 5 สิงหาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=50&BudgetYear=2014]