Conference

Article
การกาหนดความรับผิดทางอาญาของพระสงฆ์ที่อาบัติปราชิก : ศึกษากรณีการนาทรัพย์สินหรือ เงินบริจาคมาเป็นของตัวเองที่เข้าข่ายอทินนาทาน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEUNIC 2017 The 4th NEU National and Internationai Conference 2017 (ISBN: 9786169209737)
Class
ชาติ
Date
21 กรกฎาคม 2017
Location
ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
The 4th NEU National and Internationai Conference
Related Link
-