ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2018

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

4

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 12
2018 inนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเดือนเพ็ญ , inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "Multiscale simulation studies of geometrical effects on solution transport through nanopores", Molecular simulations, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 12-20
2018 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, exAsst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, exAsst. Prof. Dr. Monsak Pimsarn, "Thermal performance of heat exchanger tube inserted with curved-winglet tapes", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 129, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 1197-1211
2018 exVipavanich, C., inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat release analysis and thermal efficiency of a single cylinder diesel dual fuel engine with gasoline port injection", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 12, พฤษภาคม 2018, หน้า 143-148
2018 exChitakorn Khanoknaiyakarn, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Performance improvement in a tubular heat exchanger by punched delta-winglet vortex generators", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 297, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 1-6
2018 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exDr.Pitak Promthaisong, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, exAsst. Prof. Dr. Monsak Pimsarn, "Thermal performance in solar air heater with perforated-winglet-type vortex generator", Solar Energy, ปีที่ 170, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2018, หน้า 1101-1117
2018 exThawatchai Yaiphuak, inสุจินต์ วันชาติ, อาจารย์, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Feasibility Study of Selecting Soft Components of Body Armor", Key Engineering Materials, ปีที่ 775, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 32-35
2018 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exSaipom, S, "Lubricant thermo-viscosity effects on turbocharger performance at low engine load", APPLIED THERMAL ENGINEERING, ปีที่ 139, กรกฎาคม 2018, หน้า 334-340
2018 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, "Interesterification optimization of waste cooking oil and ethyl acetate overhomogeneous catalyst for biofuel production with engine validation", Applied Energy, ปีที่ 232, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018, หน้า 728-739
2018 exPuntarika Tarathikhun, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนายธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน, อาจารย์, inสุจินต์ วันชาติ, อาจารย์, "Mechanical Properties of Fused Deposition Modeling Parts", INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (ISJET), ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 38-44
2018 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, inนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Revealing mechanical strength of Nanopores using atomic finite element techniques", materials science forum, ปีที่ 934, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2018, หน้า 24-29
2018 exBenchaporn Thamvong-ngam, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "AN IMPROVEMENT OF AIR VENTILATION SYSTEM IN HEALTH ENHANCEMENT FOOD FACTORY", International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, หน้า 50-54
2018 inนายจิรโรจน์ บูรณะโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Air Temperature on Flow Over NACA 0012 Airfoil Rear Spoiler of a Car", International Journal of Mechanical and Production Engineering, ปีที่ 6, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2018, หน้า 26-29
Publish Year National Journal 5
2018 inดร.พงศกร บำรุงไทย, อาจารย์, exอ.วรนุช ปลีหจินดา, exอ.ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์, "เกมจำลองกิจกรรมการหยิบลูกบอลลงกล่องเพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของแขนและมือโดยใช้กล้องตรวจรู้ความลึก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
2018 exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อที่มีการไหลแบบปั่นป่วนผ่านแผ่นปีกสามเหลี่ยม", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 557-566
2018 exPanuwat Hoonpong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "PERFORMANCE IMPROVEMENT OF SOLAR AIR HEATER WITH V-BAFFLES ON ABSORBER PLATE", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 29-39
2018 exMonthiean Rattanathom, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Physio-geometrical Characterization of Combustion Generated Nano-particle Emissions from a Palm Oil Based Biodiesel Fueled Agricultural Engine", The Journal of Industrial Technology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 22-39
2018 exภูริทัต ศุภกิจจานันท์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในห้องโดยสารรถยนต์อเนกประสงค์สำหรับประเทศไทย", วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 71-81

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2018 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, exดร.มานิดา ทองรุณ, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Biofuel Synthesis from Waste Cooking Oils and Ethyl Acetate via Interesterification under CaO Catalyst from Waste Eggshells", The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018), 19 - 22 เมษายน 2018, อำเภอเขาหลัก พังงา ประเทศไทย
2018 inดร.พงศกร บำรุงไทย, อาจารย์, exนาวาอากาศโท ประสาทพร วงษ์คำช้าง, "Development of a Thermal/Visible Image Fusion System for Situation Awareness", 2018 - 5th International Conference on Advance Informatics: Concepts, Theory and Applications (ICAICTA2018), 14 - 17 สิงหาคม 2018, อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ ประเทศไทย
2018 exBenchaporn Thamvong-ngam, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในโรงงานผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ", The IRES 122nd International Conference, 21 - 22 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ball Balancing on a Stewart Platform using Fuzzy Supervisory PID Visual Servo Control", 5th International Conference on Advance Informatics: Concepts, Theory And Applications., 14 - 17 สิงหาคม 2018, กระบี่ อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "FREQUENCY ANALYSIS OF THE ENGINE SUPPORT VIBRATION WITH HYDROGEN-DIESEL DUAL-FUELING", The Fourth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE2018), 12 - 14 พฤศจิกายน 2018, นาโกย่า ญี่ปุ่น
2018 exDr.Chitakorn Khanoknaiyakarn, exAsst.Prof.Dr.Somchai Sripattanapipat, exAssoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat Transfer Augmentation in Round Tube with Diamond-shaped Baffle Inserts", The 9th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 11 - 14 ธันวาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.รัฐพล สาครสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดลองในอุโมงค์ลมของปีกแบบนกทะเลหลายลักษณะในย่านเบาะอากาศ", 3rd South East Asia Workshop on Aerospace Engineering (SAWAE 2018), 6 - 8 กันยายน 2018, BKK
2018 exThanchanok Muensa, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simulations of Water Spray Suppression System for Transformer Using Fire Dynamic Simulation Program", 2nd National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exThawa Nonsiri, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fire Evacuation Analysis from University Educational Building Using Pathfinder Program", 2nd National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inนายจิรโรจน์ บูรณะโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECTS OF AIR TEMPERATURE ON FLOW OVER NACA 0012 AIRFOIL REAR SPOILER OF A CAR", Proceedings of 139th The IRES International Conference, 5 - 6 กันยายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exAdisak Chachai, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Compressor Inlet Air Temperature on Performance and Fuel Economy of a Stationary Gas Turbine", Proceedings of 57th Research World International Conference, 5 - 6 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 14
2018 exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, exผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "การพาความร้อนแบบปั่นป่วนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยตัวสร้างการไหลแบบวอร์เท็กซ์ชนิดปีกสามเหลี่ยมเจาะรู", การถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวล ในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2018, ลำปาง ประเทศไทย
2018 exสุดพันธุ์ เหล่าเจริญ, inนางอัมพิกา ไกรฤทธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "ผลิตภาพสีเขียวสาหรับการสร้างส่วนประกอบตัวเรือเหล็กของอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช", การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3, 23 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, exดร.สมบัติ ทำนา, exดร.ประทาน ศรีชัย, exผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, exวทัญญู ไพโรจน์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "การประเมินสมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งตัวสร้างการไหลแบบวอร์เท็กซ์ชนิดแผ่นกั้นเอียง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, 3 - 6 กรกฎาคม 2018, มุกดาหาร ประเทศไทย
2018 inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรณีศึกษาภาวะความไม่สบายทางความร้อนในสำนักงานขนาดเล็ก จ.ชลบุรี ประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา , 30 สิงหาคม 2018, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exณัฐนิชา ทองอ่วม, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 26 กรกฎาคม 2018, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2018 exชลธิชา วงศ์เสงี่ยม, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการอพยพหนีไฟของโรงงานผลิตยางรถยนต์ โดยใช้โปรแกรม Pathfinder", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exนิชาภา ทรงวัฒนา, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการอพยพหนีไฟของอาคารพักอาศัย ด้วยโปรแกรม Pathfinder", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exวิภา สุกง, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการอพยพบุคลากรของมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จากอาคารพักอาศัย ด้วยโปรแกรม Pathfinder", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exชลธิชา วงศ์เสงี่ยม, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เชิงสมรรถนะเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตในโรงานผลิตยางรถยนต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exจารุกิตติ์ อรทัย, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการอาณาจักรมดสำหรับการจัดวางตาแหน่งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exปฐมา สี่แสน, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อทานายเวลาอพยพหนีไฟ กรณีศึกษา อาคารคลังสินค้า", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exธีระศักดิ์ ต่ายเนาว์ดง, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองเวลาอพยพหนีไฟสาหรับอาคารแบบผสมผสานด้วยโปรแกรม Pathfinder", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exวิภา สุกง, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์สมรรถนะความปลอดภัยต่อชีวิตของอาคาร 19 หอพักบุคลากร 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exนงนภัส ราชนานนท์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกชัย แวงวรรณ, inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาระบบระบายอากาศภายในโรงงานหลอมและขึ้นรูปโลหะท่ไม่ใช่เหล็กโดยใช้เทคนิคพลศาสตร์การไหลเชิงคำนวณ", การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=03&BudgetYear=2018]