ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2008

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Pickup and Delivery Traveling Salesman Problem with Traffic Conditions", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 387-395
Publish Year National Journal 1
2008 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design of Servo Systems for a Two-wheeled Robot using Integrators-augmented Observer-based LQR", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2008

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2008 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thermochemical Study of Biogas Autothermal Reforming", International Conference on Energy Security and Climate Change:, 7 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thermodynamic Study on Steam Gasification of Charcoal Combined with CO2 Capture", 5th International Conference on “Combustion, Incineration/Pyrolysis and Emission Control, 18 ธันวาคม 2008
Publish Year National Conference 2
2008 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเค้นในเบรกแบบจานโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22, 15 - 17 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมที่เหมาะสมที่สุดของหุ่นยนต์สองล้อด้วยการวัดความเอียงแบนด์วิทธ์สูง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22, 15 - 17 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=03&BudgetYear=2008]