Person Image

  Education

  • วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  combustion efficiencydieseldiesel engineDual Fueldual-fuelemissionsengineEngine PerformanceEquilibrium AnalysisEthanolEvacuationEvent tree analysisExhaust Gasexhaust gas recirculationFire Evacuation SimulationFire Evacuation TimeFire Evacuation Time ComparingFire scenariofoodhumidityHydrogenHydrogen (H2)HydrolysisICE Iron structureLeg RobotLife safetyLow Speed BalanceMachine DesignMachineryMetal Parts Manufacturing Industrynitrogen oxidePathfinderPathfinder ProgramPerformance-based analysisRobot DogsafetySchool for the DisabledSimulationstructureStudent Formulatemperaturethermal efficiencyThermodynamic modelingTire production IndustryTransformertransmissionventilationWater Spray Suppression Systemก๊าซไอเสียการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์การคำนวณออกแบบและงานตรวจทดสอบในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล การจำลองการจำลองการอพยพการจำลองเชิงตัวเลข ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง อาคารจัดเก็บเม็ดพลาสติกการจำลองอพยพหนีไฟการทดสอบสมรรถนะการบำบัดไนโตรเจนการประยุกต์ใช้เครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจน รถยนต์ดีเซล ประหยัดพลังงาน การลดมลพิษการผลิตยางธรรมชาติมอดิฟายด์การพัฒนาแบบจำลองการส่งกำลังการสังเคราะห์ไดเมธิลอีเทอร์การอพยพหนีไฟการออกซิเดชันของไซโคลเฮกเซนการออกแบบปฎิกรณ์คณิตศาสตร์ค่า vibrationคุณลักษณะการเผาไหม้เครื่อง Gas Turbineเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจน ยานยนต์ ไฮโดรไลซิส Hydrolyserเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำโครงสร้างเชื้อเพลิงร่วมแชสซิสตัวถังเทคโนโลยีปฏิกรณ์แบบจาลองพลศาสตร์อัคคีภัยแบบจาลองเสมือนด้านพลศาสตร์อัคคีภัยปฏิกรณ์ก๊าซและของเหลวปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบไหลขึ้นโปรแกรม Pathfinderแผนการอพยพพลศาสตร์อัคคีภัยพลศาสตร์อัคคีภัย ระบบระบายควันไฟ โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ฟอร์มูล่านักศึกษายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขันโรงงานผลิตยางรถยนต์โรงเรียนสำหรับคนพิการวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีวิศวกรรมยานยนต์เวลาในการอพยพเวลาในการอพยพหนีไฟสมรรถนะเครื่องยนต์อพยพอาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์อาคารที่พักอาศัยไฮโดรเจน

  Interest

  การคำนวณออกแบบและงานตรวจทดสอบในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล , Machine Design, ICE , Machinery

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of hydrogen addition on diesel engine operation and NOx emission: Athermodynamic studyJarungthammachote S., Chuepeng S., Chaisermtawan P.2012American Journal of Applied Sciences
  9(9),pp. 1472-1478
  11
  2Gaseous emissions and combustion efficiency analysis of hydrogen-diesel dual fuel engine under fuel-lean conditionChaisermtawan P., Jarungthammachote S., Chuepeng S., Kiatiwat T.2012American Journal of Applied Sciences
  9(11),pp. 1813-1817
  10
  3Performance-based analysis for life safety from fire, Case study; Large structural steel manufacturing buildingLaungta J., Chaisermtawan P., Patvichaichod S.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  715(1)
  0