ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2021

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 18
2021 exTortrakul Pornsuksawang, exSamroeng Inglam, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Biomechanical effect of length and diameter of a short implant used in splinted prosthesis at the posterior atrophic maxilla of aging patients: A finite element study", Science, Engineering and Health Studies, ปีที่ 15, ฉบับที่ -, มกราคม 2021 - เมษายน 2020, หน้า 21040001-1-8
2021 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Enhanced thermal performance in tubular heat exchanger contained with V-shaped baffles", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 185, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 116307-1-13
2021 exMelvin Stanley Veerasakul, inสุจินต์ วันชาติ, อาจารย์, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Biomechanical Performance between Single and Double Lag Screw Trochanteric Gamma Nail used to Stabilize Femoral Neck Fracture: A Finite Element Study", Engineering Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 183-191
2021 exSuthep Muangsisied, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exMelvin Stanley Veerasakul, exSamroeng Inglam, "Effect of Implant Diameter and Cortical Bone Thickness on Biomechanical Performance of Short Dental Implant-Supported Distal Cantilever: A Finite Element Study", Engineering Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 175-182
2021 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "AUXETIC TWO-DIMENSION MATERIAL WITH MODIFIED PEANUT PATTERN", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 20, ฉบับที่ 79, มีนาคม 2021, หน้า 34-41
2021 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exDr. Chitakorn Khanoknaiyakarn, exAsst. Prof. Dr. Somchai Sripattanapipat, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat transfer in solar air duct with multi-V-ribbed absorber and grooved back-plate", Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 168, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 84-95
2021 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Thermal characteristics in solar air duct with V-shaped flapped-baffles and chamfered-grooves", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 121220-1-15
2021 inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Development of heat transfer performance in tubular heat exchanger with improved NACA0024 vortex generator", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 2-11
2021 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat transfer in a tube with combined V-winglet and twin counter-twisted tape", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 1-10
2021 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAsst. Prof. Dr. Pitak Promthaisong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Numerical heat transfer in a solar air heater duct with punched delta-winglet vortex generators", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 1-13
2021 exSurasak Jitprapaikulsarn, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exArthit Gromprasit, exChantas Mahaisavariya, exChawanan Patamamongkonchai, "Single lag screw and reverse distal femur locking compression plate for concurrent cervicotrochanteric and shaft fractures of the femur: biomechanical study validated with a clinical series", European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2021, หน้า 1179-1192
2021 exSantasnachok, M., exSutheerasak, E., exChinwanitcharoen, C., exRuengphrathuengsuka, W., inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Use of diesel mixed with ethanol and ethyl acetate for alternative fuel in a high-speed diesel engine", ASEAN Engineering Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 25-36
2021 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exSunton Wongsiri, inสุจินต์ วันชาติ, อาจารย์, "Effect of insole-footwear combination on foot biomechanics: A finite element study", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 670-676
2021 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thermodynamic investigation of intercooling location effect on supercritical CO2 recompression Brayton cycle", JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING AND SCIENCES, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 8262-8276
2021 exSutheerasak, E., exChinwanitcharoen, C., inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Comparison between PEE10 and PEE10-bioethanol blends on performance and emission characteristics of a HSDI diesel engine", Trends in Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2021
2021 exAsst. Prof. Dr.Pitak Promthaisong, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAsst. Prof. Dr.Chitakorn Khanoknaiyakarn, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Numerical Heat Transfer Investigation in a Solar Receiver Heat Exchanger Channel with Punched Elliptical-Winglet Vortex Generators", Engineering Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 105-114
2021 exKungsadan Somjinda, exSarapon Thitipatanapong, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Performance and Emissions of a Biodiesel Fueled Engine Equipped with Intake Non-thermal Plasma Charger", International Journal of Scientific Engineering and Applied Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 257-263
2021 exArjharn, W., exLiplap, P., exMaithomklang, S., exThammakul, K., inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exSukjit, E., "Distilled Waste Plastic Oil as Fuel for a Diesel Engine: Fuel Production, Combustion Characteristics, and Exhaust Gas Emissions", ACS Omega, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021
Publish Year National Journal 2
2021 inดร.มานิดา ทองรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.ศักดิ์ดา ธงชาย, อาจารย์, "การตอบสนองของเครื่องยนต์ดีเซลต่อเชื้อเพลิงเอทานอลที่ผสมในน้ำมันดีเซลผสมไบโอดีเซล", วารสารวิชาการปทุมวัน, ปีที่ 11, ฉบับที่ 30, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 47-63
2021 inนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศักดิ์ดา ธงชาย, อาจารย์, inดร.มานิดา ทองรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาวี นันต๊ะภาพ, exรณชาติ มั่นศิลป์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการสตาร์ทของอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอลผสมดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบ คอมมอนเรล", วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 28-42

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2021 inนางสาวกาญจนา เอี่ยมสอาด, อาจารย์, inดร.พงศกร บำรุงไทย, อาจารย์, inนายทรงชัย จิตภักดีบดินทร์, อาจารย์, "Smart Inventory Access Monitoring System (SIAMS) using Embedded System with Face Recognition", The 18th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 1 กรกฎาคม 2021, อำเภอเมือง ลำปาง ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2021 exภูมิภัทร ศิริเหล่าไพศาล, inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัท มหัคฆพงษ์, exโพธิพงษ์ ภูทองจันทร์, "การเปรียบเทียบรูปแบบของระบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพสำหรับเพิ่มปริมาณทางไฟฟ้าโดยใช้ตู้ปลา", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 20 - 22 กรกฎาคม 2021, Muang นครปฐม ประเทศไทย
2021 exณัฐพล สุจริตภักด, inดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุปกรณ์ตรวจนับผู้โดยสารในรถยนต์ โดยใช้ราสเบอรี่พาย", การประชุมวิชการระดับชาตินนทีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์), 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=03&BudgetYear=2021]