ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2020

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

4

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 15
2020 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Thermo-hydraulic performance in heat exchanger tube with V-shaped winglet vortex generator", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 164, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 1-114424-11-114424
2020 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAsst. Prof. Dr. Pitak Promthaisong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Experimental and numerical heat transfer study of turbulent tube flow through discrete V-winglets", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 151, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 1-18
2020 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simplified Model for Estimations of Combustion Products, Adiabatic Flame Temperature and Properties of Burned Gas", Thermal Science and Engineering Progress, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 1-100393-13
2020 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CORRELATION ANALYSIS OF VIBRATION AND SOUND SIGNALS OF A GASOLINE-ENGINE CAR", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 67, มีนาคม 2020, หน้า 195-201
2020 exAsst. Prof. Dr. Narin Koolnapadol, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Performance Evaluation of Solar Receiver Heat Exchanger with Rectangular-Wing Vortex Generators", International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 130-135
2020 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FRONT AND SIDE IMPACT ANALYSIS OF SPACE FRAME CHASSIS OF FORMULA CAR", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 18, ฉบับที่ 67, มีนาคม 2020, หน้า 168-174
2020 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Augmented heat transfer in tubular heat exchanger fitted with V-baffled tapes", International Journal of Thermal Sciences, ปีที่ 155, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 1-21
2020 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exสมฃาย สมไพศาล์ศิลป์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "Comparison of canine stifle kinematic analysis after two types of total knee arthroplasty: A cadaveric study", Veterinary World, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 956-962
2020 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exSurasak Jitprapaikulsarn, exChantas Mahaisavariya, "Enhanced Stability of Kirschner Wire Fixation for Articular Fractures of Distal Humerus with Locked Kirschner Wire Fixation: A Finite Element Analysis", วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 17-26
2020 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Enhanced heat transfer in rectangular duct with punched winglets", Chinese Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 660-671
2020 inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat transfer augmentation in a pipe with 3D printed wavy insert", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 21, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 1-10
2020 exChayapa Sermboonsang, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exSamroeng Inglam, exKanlaya Insee, "Biomechanical study of midpalatine suture and miniscrews affected by maturation of midpalatine suture, monocortical and bicortical miniscrew placement in bone-borne rapid palatal expander: a finite element study", Science, Engineering and Health Studies, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 109-122
2020 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Catalytic enhancement of calcium oxide from green mussel shell by potassium chloride impregnation for waste cooking oil-based biodiesel production", Bioresource Technology Reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 10058
2020 exAttisook Nokthong, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Energy Absorption Capability of Aluminium Honeycomb for Reducing Severity of Impact Force", International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 646-651
2020 inดร.ศักดิ์ดา ธงชาย, อาจารย์, exOcktaeck Lim, "Macroscopic Spray Behavior of a Single-Hole Common Rail Diesel Injector Using Gasoline-Blended 5% Biodiesel", Energies, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2020, หน้า 227
Publish Year National Journal 4
2020 inนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบการใช้อะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอลผสมดีเซลเป็นเชื้อเพลิงต่อเสถียรภาพการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว", วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 89-103
2020 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนายธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน, อาจารย์, inสุจินต์ วันชาติ, อาจารย์, exMelvin Stanley Veerasakul, "Design of Plastic Medical Tray: A Case Study of Orthopaedic Implant Packaging", Suan Sunandha Science and Technology Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2020, หน้า 49-53
2020 exPanuwat Hoonpong, exAsst. Prof. Dr. Pitak Promthaisong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Experimental study of thermal performance in a tubular heat exchanger using inclined perforated vortex rings", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 148-157
2020 inดร.มานิดา ทองรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศักดิ์ดา ธงชาย, อาจารย์, "อิทธิพลของน้ำมันเบนซินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด", วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 66-72

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2020 exนายกานต์ กอมณี, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Experimental Investigation of ABE-Diesel Blend on Performance, Combustion, and Emissions in a Compression Ignition Engine", The 11th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 1 - 4 ธันวาคม 2020, เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "STRESS ANALYSIS IN AUXETIC TWO-DIMENSION MATERIAL WITH MODIFIED PEANUT PATTERN", SEE 2020, KYOTO, JAPAN STRUCTURE, ENGINEERING AND ENVIRONMENT, 18 - 20 พฤศจิกายน 2020, Kyoto ญี่ปุ่น
2020 exPhanuwat Boontatao, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Influences of Alternative Diesel Fuels on Tailpipe Emissions and Particulate Matter under the Highway Fuel Economy Test Cycle", The 11th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 1 - 4 ธันวาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 exSunthorn Chaitat, inสุจินต์ วันชาติ, อาจารย์, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์, อาจารย์, inนายธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน, อาจารย์, inนายจิรวัฒน์ จิตประสูตวิทย์, อาจารย์, "PROTECTIVE FACE SHIELD TENSILE STRENGTH FROM DIFFERENT MANUFACTURING METHODS", The 15th National and International Sripatum University Conference, 18 ธันวาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exSisira Jaimun, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF SMOKE CONTROL IN ATRIUM BUILDING", PIM 10th National and 3rd International Conference 2020, 17 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2020 exผศ.ดร.พิทักษ์ พร้อมไธสง , exกฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์, exผศ.ดร.ขวัญชัย หนาแน่น, exวทัญญู ไพโรจน์, exดร.จิตกร กนกนัยการ, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่อลูกฟูก 3 ร่อง", การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 19), 12 - 13 มีนาคม 2020, จันทบุรี ประเทศไทย
2020 exลลิดา จอดนอก, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองเชิงสมรรถนะของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง กรณีศึกษาอาคารจัดเก็บเม็ดพลาสติก HDPE", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 28 สิงหาคม 2020, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exยุทธศักดิ์ พรมแตง, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fuzzy Supervisory Control and Implementation of a Flexible-Joint SCARA Robot", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 28 สิงหาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=03&BudgetYear=2020]