ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2014

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 12
2014 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAsst. Prof. Dr. Sutapat Kwankaomeng, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Thermal performance of turbulent flow in a solar air heater channel with rib-groove turbulators", International Communications in Heat and Mass Transfer, ปีที่ 50, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 34-43
2014 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Experimental Investigation on Turbulent Convection in Solar Air Heater Channel Fitted with Delta Winglet Vortex Generator", Chinese Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 1-10
2014 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Heat Transfer in Round Tube with Rectangular-Winglet Vortex Generators", Advanced Materials Research, ปีที่ 931-932, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2014, หน้า 1173-1177
2014 exPrawat Soodkaew, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exWatanyu Pairok, "Heat Transfer Enhancement in a Solar Air Heater Channel with Discrete V-Baffles", Advanced Materials Research, ปีที่ 931-932, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2014, หน้า 1193-1197
2014 exChitakorn Khanoknaiyakarn, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAsst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, "Thermal Behaviors in a Square Duct with U-Ribbed Tape Inserts", Advanced Materials Research, ปีที่ 931-932, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2014, หน้า 1208-1212
2014 exSombat Tamna, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Heat transfer behaviors in a solar air heater channel with multiple V-baffle vortex generators", Solar Energy, ปีที่ 110, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2014, หน้า 720-735
2014 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exLaohaprapanon, Apinya, exWisutmethangoon, Sirikul, exJiamwatthanachai, Pongnarin, exChalermkarnnon, Prasert, exSucharitpwatskul, Sedthawatt, exPuttawibul, Puttisak, exSitthiseripratip, Kriskrai, "Fabrication of three-dimensional honeycomb structure for aeronautical applications using selective laser melting: a preliminary investigation", RAPID PROTOTYPING JOURNAL, ปีที่ 20, ฉบับที่ 6, มกราคม 2014, หน้า 551-558
2014 exศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ, exดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exณัฎฐภูมิ วัฒนาปฏิมากูล, "Lateral Condylar Prominence, Post Corrective Osteotomy of Cubitus Varus: A Study Using Three-Dimensional Reverse Engineering Technique", Journal of The Medical Association of Thailand, ปีที่ 97, ฉบับที่ Suppl9, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า S92-S96
2014 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ, exดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป, inดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Optional Entry Point for Retrograde Femoral Nailing: An Anatomical Study Using the Reverse Engineering Method", Journal of the Medical Association of Thailand, ปีที่ 97, ฉบับที่ Suppl9, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า S97-S102
2014 exศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exรศ.นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ, exดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป, "Prevention of Excessive Medialisation of Trochanteric Fracture by a Buttress Screw: A Novel Method and Finite Element Analysis", Journal of the Medical Association of Thailand, ปีที่ 97, ฉบับที่ Suppl9, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า S127-S132
2014 exBoonlom Thavornyutikarn, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exKriskrai Sitthiseripratip, exGeorge A. Thouas, exQizhi Chen, "Bone tissue engineering scaffolding: computer-aided scaffolding techniques", Progress in Biomaterials, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2-4, ธันวาคม 2014, หน้า 61-102
2014 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Knock Control in a Diesel-Dual-Fuel Premixed-Charge-Compression-Ignition (DF-PCCI) Engine Using a Fuzzy Supervisory System", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 120-138
Publish Year National Journal 5
2014 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Turbulent Heat Transfer Enhancement in a Heat Exchanger Using Rib and Delta Winglet", ENGINEERING TRANSACTIONS, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 74-82
2014 inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีการหล่อเย็นเครื่องยนต์กังหันก๊าซ", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 1-10
2014 inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็ก: เทคโนโลยีที่กำลังจะมาแทนระบบอัดไอ", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา , ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 95-102
2014 inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย, "Load variation effects on combustion regimes in a hydrogen-diesel dual fuel engine", The Journal of Industrial Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 96-105
2014 inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชินธิป บุญโชคหิรัญเมธา, "อากาศพลศาสตร์สำหรับการขี่จักรยานและเทคนิคในการลดแรงต้านอากาศ", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 68-89

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2014 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exDr Athanasios Tsolakis, exผศ. ดร. กัมปนาท เทียนน้อย, "Reformed Exhaust Gas Recirculation Products of Rapeseed-based Biodiesel: A Chemical Equilibrium Simulation", 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014), 8 - 10 เมษายน 2014, กระบี่ ประเทศไทย
2014 exนายมงคล แดงสุนทรชัย, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "A Review of Diesel Particulate Filter Regeneration", 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014), 8 - 10 เมษายน 2014, กระบี่ ประเทศไทย
2014 inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exผศ. ดร. กัมปนาท เทียนน้อย, "Load Variation Effects on Combustion Regimes in A Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine", 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014), 8 - 10 เมษายน 2014, กระบี่ ประเทศไทย
2014 inนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Preliminary Study of Hydrous Ethanol as a Fuel for Spark Ignition Engine on Performance and Combustion", 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014), 8 - 10 เมษายน 2014, กระบี่ ประเทศไทย
2014 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exSombat Tamna, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, "Numerical Analysis of Turbulent Flow and Heat Transfer in a Square Channel with U-Shaped Baffles", The 18th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering., 17 - 19 มีนาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, "Waste Cooking Oil Based Biodiesel Application in Agricultural Diesel Engine", 22nd European Biomass Conference and Exhibition (EU BC&E 2014), 23 - 26 มิถุนายน 2014, Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2014 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exSombat Tamna, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Turbulent convection in a solar air heater channel with baffles/winglets", Proceedings of the 2014 International Conference and Utility Exhibition on Green Energy for Sustainable Development (ICUE 2014), 19 - 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exPromvonge, P., "Heat transfer in round tube with rectangular-winglet vortex generators", 5th KKU International Engineering Conference 2014, KKU-IENC 2014, 27 มีนาคม 2014, Khon Kaen; Thailand อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exSoodkaew, P., inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exPromvonge, P., exPairok, W., "Heat transfer enhancement in a solar air heater channel with discrete V-baffles", 5th KKU International Engineering Conference 2014, KKU-IENC 2014, 27 มีนาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exChitakorn Khanoknaiyakarn, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Influence of Double-sided Rectangular-wing Tape Insert on Heat Transfer Enhancement in a Heat Exchanger Tube", The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2014), 17 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of Strain in the Limited Contact Dynamic Compression Plate with Changing the Torque Magnitude of the Conventional Screw", Tokyo International Conference on Engineering and Applied Science, 17 - 20 ธันวาคม 2014, โตเกียว ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 5
2014 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "การศึกษาเชิงทดลองโดยการพาความร้อนแบบบังคับในท่อกลมด้วยแผ่นปีก", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exจิตกร กนกนัยการ, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ, "พฤติกรรมเชิงความร้อนภายในช่องขนานจัตุรัสสอดด้วยแผ่นกั้นเอียง 45o วางไขว้กัน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exสมบุญ สารทอง, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคำนวณหาเวลาอพยพหนีไฟ กรณีศึกษา อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 19 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "อิทธิพลของการใช้ครีบร่วมกับปีกต่อการถ่ายเทความร้อนในช่องขนานสี่เหลี่ยมผืนผ้า", การประชุมวิชาการ การการถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, 13 - 14 มีนาคม 2014, จันทบุรี ประเทศไทย
2014 exจิตกร กนกนัยการ, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exดร.ธีรพัฒน์ ชมพูคำ, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, exรศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์, "คุณลักษณะเชิงความร้อนในท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยครีบตัววี", การประชุมวิชาการ การการถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 13, 13 - 14 มีนาคม 2014, จันทบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=03&BudgetYear=2014]