ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2011

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

4

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2011 inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Improved Genetic Algorithm for the Traveling Salesman Problem with Multi-Relations", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 70-74
2011 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Combined Partial Oxidation and Carbon Dioxide Reforming Process: A Thermodynamic Study", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 9-14
2011 inดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGratuito, M.K.B., exWongsuwan, H., inดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Experimental study of wood downdraft gasification for an improved producer gas quality through an innovative two-stage air and premixed air/gas supply approach", Bioresource Technology, ปีที่ 102, ฉบับที่ 7, เมษายน 2011, หน้า 4834-4840
2011 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Stress Prediction in the Dynamic Compression Plate with Changing the Configuration of the Screw Fixation", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 466-470
2011 exJirasingha, W., inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Modeling fire evacuation of a library building based on the numerical simulation", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2011, หน้า 452-458
2011 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exXu, HM, exTsolakis, A, exWyszynski, M, exPrice, P, "Particulate Matter size distribution in the exhaust gas of a modern diesel Engine fuelled with a biodiesel blend", BIOMASS & BIOENERGY, ปีที่ 35, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 4280-4289
2011 inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Hybrid Encoding Genetic Algorithm onPickup and Delivery Traveling Salesman Problem with Traffic Conditions", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2011, หน้า 605-610

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2011 inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Insight into Emissions and Combustion Efficiency of Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine with Exhaust Gas Recirculation Using Chemical Equilibrium Analysis", The Second TSME International Conference on Mechanical Engineering, 19 - 20 ตุลาคม 2011, กระบี่ ประเทศไทย
2011 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, "Transesterification Kinetics of Waste Cooking Oils over Heterogeneous Acid Catalyst for Biodiesel Production", 2011 JSAE / SAE International - Powertrains, Fuels and Lubricants, 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, Kyoto ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2011 exนายพุฒิพงศ์ ขุนทรง, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การหลบหลีกสิ่งกีดขวางของรถอัจฉริยะบนพื้นราบด้วยกลจักรวิทัศน์และตัวควบคุมแบบพีไอดี", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 19-21 ตุลาคม 2554 จังหวัดกระบี่, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายอนันต์ กำธรวิวรรธน์, inดร.ศิริรัตน์ ชุติชูเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "การสร้างกระบวนการบรรจุภัณฑ์และจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554, 20 - 21 ตุลาคม 2011, สัตหีบ ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=03&BudgetYear=2011]