ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2015

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

4

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2015 exPruksakorn, Dumnoensun, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exArpornchayanon, Olarn, exLeerapun, Taninit, exSitthiseripratip, Kriskrai, exVatanapatimakul, Natapoom, "Rapid-prototype endoprosthesis for palliative reconstruction of an upper extremity after resection of bone metastasis", INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED RADIOLOGY AND SURGERY, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 343-350
2015 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Effects of rib size and arrangement on forced convective heat transfer in a solar air heater channel", Heat and Mass Transfer, ปีที่ 51, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2015, หน้า 1475-1485
2015 exThanapong Waitayawinyu, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exThanapon Panchaphongsaphak, exKriskrai Sitthiseripratip, exChinnakart Boonyasirikool, exSongsak Suppachokeauychai, exSunyarn Niempoog, "Computer aided custom-made ulnar head prosthesis", The Journal of Hand Surgery (European Volume), ปีที่ 40E, ฉบับที่ Suppl 1, มิถุนายน 2015, หน้า S45-S46
2015 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fuzzy Learning Control of Rail Pressure in Diesel-Dual-Fuel Premixed-Charge-Compression-Ignition Engine", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - เมษายน 2015, หน้า 251-262
Publish Year National Journal 5
2015 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตชึ้นงานด้วยวิธีสเตอริโอลิโทกราฟี", วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 111-125
2015 inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์เครื่องอุ่นและแสดงอาหารด้วยรังสีอินฟราเรดเพื่อความปลอดภัยทางอาหารของผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : ข้าวหลาม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 682-692
2015 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimum Feed Ratio Analysis for Tri-Reforming of Methane Using Thermodynamic Equilibrium Method", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015
2015 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Numerical Solution for Heat and Mass Transfer of Developing Laminar Mixed Convection of Two-Dimensional Inclined Parallel Plates", วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Engineering Journal), ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 55-62
2015 exDr. Supattarachai Suwannapan, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "THERMAL CHARACTERISTICS IN A HEAT EXCHANGER TUBE FITTED WITH ZIGZAG-WINGLET PERFORATED-TAPES", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 29-36

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2015 exนายสารพล ฐิติพัฒนพงศ์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Particulate from Biodiesel-Blended Engine Equipped with Exhaust Nonthermal Plasma Charger Using Thermo-Gravimetric Analysis", The 11th International Conference on Automotive Engineering, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exOphat Ketprakong, exWitya Lawwattanatrakul, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Performance calibration for a preheated hydrous E85 fueled gasoline engine", The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ธันวาคม 2015, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2015 exKriangkai Nasompoth, exTashit Jaritphun, exThanyakorn Petch-in, exSittichok Changphueak, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Ethanol Based Fuel Preheating Influences on Injection Characteristics", The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ธันวาคม 2015, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 14
2015 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "การเพิ่มสมรรถนะความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยแผ่นพรุนติดปีกสามเหลี่ยม", การถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, 19 - 20 มีนาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exประวัติ สุดแก้ว, exผศ.พงษ์ศักดิ์ คำมูล, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผ่นกั้นรูปตัววี", การถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้ง ที่ 14, 19 - 20 มีนาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exทฤษฎี ขำหิน, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exสารพล ฐิติพัฒนพงศ์, "การเผาไหม้และการปลดปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้นอนเทอร์มอลพลาสม่าในท่อไอดี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exชลนิติ เกตุทนงค์, inนางอัมพิกา ไกรฤทธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบโรงงานสีเขียวสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยสังเคราะห์", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558, 12 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น, exวทัญญู ไพโรจน์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "อิทธิพลของการใส่แผ่นพรุนติดปีกคดเคี้ยวต่อพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exนายโอภาส เกษประคอง, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการอุ่นเชื้อเพลิงอี 85 ที่มีน้ำผสมต่อคุณลักษณะของการเผาไหม้และการปลดปล่อยก๊าซไอเสีย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exรักศักดิ์ ทิณเสวก, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม PATHFINDER: กรณีศึกษาอาคารคลังสินค้าอาหารสด", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดาเนินการแห่งชาติ ประจาปี 2558, 25 - 28 มีนาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exพงศธร สิทธิเวชเมธี, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inสุจินต์ วันชาติ, อาจารย์, "การลดของเสียในสายการผลิตพัดลมใช้ในระบบทาความเย็นของตู้เย็น", The 6th Engineering Science Technology and Architecture Conference, 11 กันยายน 2015, อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีวัดการขจัดโดยการใช้เทคนิคการจับคู่ภาพ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 3 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีการจับคู่ภาพสาหรับการวัดค่าความเครียด", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย menett 29, 2 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยตัวสร้างการไหลหมุนควงชนิดปีกสี่เหลี่ยมผืนผ้า", นายเรือวิชาการ 58, 26 - 28 สิงหาคม 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exดร.สุริยา โชคเพิ่มพูน, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exจิตกร กนกนัยการ, exผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "สมรรถนะเชิงความร้อนของเครื่องอุ่นอากาศพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผ่นดูดซับความร้อนแบบปีก", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 , 23 - 25 ธันวาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 exดร.สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "การศึกษาเชิงทดลองของพฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดที่มีครีบรูปตัววี", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5, 23 - 25 ธันวาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 exสุขชาติ ยิ่งยืน, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางอัมพิกา ไกรฤทธิ์, ศาสตราจารย์, "เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานเสียในกระบวนการขึ้นรูปท่อยางธรรมชาติสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้ง ที่ 4, 2 ตุลาคม 2015, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=03&BudgetYear=2015]