ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2012

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 15
2012 inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Quantity Survey of Halon 1301", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มกราคม 2012, หน้า 376-381
2012 inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Heat transfer augmentation for electronic cooling", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 425-428
2012 exThamavithya, M, inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDutta, A, exBasu, P, "Experimental study on sawdust gasification in a spout-fluid bed reactor", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 204-217
2012 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnimesh Dutta, "Experimental investigation of a multi-stage air-steam gasification process for hydrogen enriched gas production", International Journal of Energy Research , ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 335-345
2012 exTeeranon Saelao, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Computational Fluid Dynamic Simulation of Fire Evacuation from the Student Dormitory", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มกราคม 2012, หน้า 429-435
2012 exSongsakulchai, K., inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The study of evacuation times from the multiplex theatres", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 321-326
2012 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, "Effect of Hydrogen Addition on Diesel Engine Operation and NOx Emission: A Thermodynamic Study", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, สิงหาคม 2012, หน้า 1472-1478
2012 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Interfragmentary Modulus", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, เมษายน 2012, หน้า 372-375
2012 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of the Configuration of theScrew Fixation on the Interfragmentary Strain", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 842-845
2012 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effect of the bone-plate whole spacing on the interfragmentary strain", Journal of Computer Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 159-162
2012 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Effects of Gas Velocity and Temperature on Nitric Oxide Conversion in Simulated Catalytic Converter", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2012, หน้า 1225-1231
2012 inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Gaseous Emissions and Combustion Efficiency Analysis of Hydrogen-Diesel Dual Fuel Engine under Fuel-lean Condition", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, กันยายน 2012, หน้า 1813-1817
2012 inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiriratchanee Sirisawat , "Learning Equipment for the Flammability Limits of Liquefied Petroleum Gas", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, กันยายน 2012, หน้า 1316-1320
2012 inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK O Suen, "Simulation of potential refrigerants for retrofit replacement", ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012, หน้า 1146-1151
2012 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Cylinder Pressure Variations of the Fumigated Hydrogen-Diesel Dual Fuel Combustion", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2012, หน้า 1967-1973
Publish Year National Journal 2
2012 inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK O Suen, "Influence of heat transfer fluid conditions in a condenser on refrigerant performance comparison in retrofit (Part 1: condenser)", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 81, กรกฎาคม - กันยายน 2012
2012 inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK O Suen, "Influence of heat transfer fluid conditions in an evaporator on refrigerant performance comparison in retrofit (Part 2: evaporator)", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 81, กรกฎาคม - กันยายน 2012

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2012 exดร. กัมปนาท เทียนน้อย, exDr Athanasios Tsolakis, exดร. บุญลือ สวัสดิ์มงคล, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "A Study of Hydrogen Addition on Diesel Oxidation Catalyst Activities under the Real Diesel Engine", The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering, 24 - 27 ตุลาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2012 exนายดำรงค์เกียรติ เลี้ยงรักษา, exศ. อัมพิกา ไกรฤทธิ์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "ผลิตภาพสีเขียว และระบบการจัดการสำหรับอุตสาหกรรมกลึงโลหะ", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555, 17 - 19 ตุลาคม 2012, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2012 inนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุรชัย บวรเศรษฐนันท์ , exพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, exยศพงษ์ ลออนวล, "ผลการประเมินเบื้องต้นของอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้เอทานอล ED95 เป็นเชื้อเพลิงคันแรกในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 24 - 27 ตุลาคม 2012, เชียงราย เชียงราย ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=03&BudgetYear=2012]