Conference

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 19-21 ตุลาคม 2554 จังหวัดกระบี่
ชาติ
19 - 21 ตุลาคม 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-