หุ่นยนต์สองล้อบรรทุกคนขนาดเล็ก

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exMeckl, PH, "Model-Independent Control of a Flexible-Joint Robot Manipulator", JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROL-TRANSACTIONS OF THE ASME, ปีที่ 131, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2009
Publish Year National Journal 7
2010 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKittinun Prasertsom, "Dual-Stage Actuator Track Following Control of Hard Disk Drives Using Two Degree-of-Freedom H Loop Shaping Control", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 5-27
2009 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKanokrat Saeheng, "Real-Time Reference Position Shaping to Reduce Vibration in Slewing of a Very-Flexible-Joint Robot", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 51-66
2009 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exPutthipong Khunsong, "Output-Feedback Adaptive Pole Placement Control of a Pendulum with Time-Varying Payload", journal of research in engineering and technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 345-360
2009 exธีรพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์แบบข้อต่อยืดหยุ่นได้ โดยใช้เทคนิคคอมมานด์เชปปิ้ง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 69, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 33-46
2008 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exธีรพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "Reducing Sensor Noise Effect in Trajectory Tracking of a OnelinkFlexible-joint Robot with QFT-based Cascaded MultipleloopFeedback System", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน 2008, หน้า 105-122
2008 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design of Servo Systems for a Two-wheeled Robot using Integrators-augmented Observer-based LQR", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2008
2007 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanjana Chawbankor, "DESIGN OF BEHAVIOR-BASED AIR-DUCT CLEANING ROBOT", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 57-72
Publish Year International Conference 2
2013 exBenjalersyarnon, T., inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "Track-following controller for hard disk drive actuator using quantitative feedback theory", Proceedings of the 3rd IASTED Asian Conference on Modelling, Identification, and Control, AsiaMIC 2013, 10 เมษายน 2013
2013 exRunghimmawan, W., inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exSooraksa, P., "Track-seeking control using input-shaping method to reduce vibration in HDD", 13th International Symposium on Communications and Information Technologies: Communication and Information Technology for New Life Style Beyond the Cloud, ISCIT 2013, 4 กันยายน 2013
Publish Year National Conference 5
2011 exนายพุฒิพงศ์ ขุนทรง, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การหลบหลีกสิ่งกีดขวางของรถอัจฉริยะบนพื้นราบด้วยกลจักรวิทัศน์และตัวควบคุมแบบพีไอดี", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 19-21 ตุลาคม 2554 จังหวัดกระบี่, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายวัชรพล บิลหะยีหมัด, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การประมาณมุมเอียงโดยคาลมานฟิ ลเตอร์และตัวตรวจรู้ราคาถูก", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 25 19-21 ตุลาคม 2554 จังหวัดกระบี่, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวกนกรัตน์ แซ่เฮ้ง, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การปรับลักษณะตาแหน่งอ้างอิง เพื่อลดการสั่นสะเทือนในการเคลื่อนที่ของแขนกลยืดหยุ่น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายกิตตินินท์ ประเสริฐสม, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "พาหนะสองล้อบรรทุกคนขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมที่เหมาะสมที่สุดของหุ่นยนต์สองล้อด้วยการวัดความเอียงแบนด์วิทธ์สูง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22, 15 - 17 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย