ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2022

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 12
2022 inนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKan Komanee, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Expansion heat release and thermal efficiency of acetone-butanol-ethanol-diesel blended fuel (ABE20) combustion in piston engine", Fuel, ปีที่ 309, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 122214-1-4
2022 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAsst. Prof. Dr.Pitak Promthaisong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Thermal performance augmentation in round tube with louvered V-winglet vortex generator", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 121913-1-18
2022 exC.Thianpong, exK.Wongcharee, exH.Safikhani, exS.Chokphoemphun, exA.Saysroy, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exS.Eiamsa-ard, "Multi objective optimization of TiO2/water nanofluid flow within a heat exchanger enhanced with loose-fit delta-wing twisted tape inserts", International Journal of Thermal Sciences, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 107318-1-12
2022 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exRiansuwan, K., "Biomechanical performance of short and long cephalomedullary nail constructs for stabilizing different levels of subtrochanteric fracture", Injury, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022
2022 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal interstage pressures of multistage compression with intercooling processes", Thermal Science and Engineering Progress, ปีที่ 29, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022
2022 exMongkol Dangsunthonchai, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, exKampanart Theinnoi, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Nanoparticle Components and Number-Size Distribution of Waste Cooking Oil-Based Biodiesel Exhaust Gas from a Diesel ParticulateFilter-Equipped Engine", ACS Omeaga, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 3384-3394
2022 inดร.มานิดา ทองรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Adjacent combustion heat release and emissions over various load ranges in a premixed direct injection diesel engine: A comparison between gasoline and ethanol port injection", Energy, ปีที่ 243, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022, หน้า 122719-1-13
2022 exSarapon Thitipatanapong, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, exKampanart Theinnoi, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Insight into Nanoparticle-Number-Derived Characteristics of Precharged Biodiesel Exhaust Gas in Nonthermal Plasma State", ACS Omega, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 5376-5384
2022 exDumrongwanich, O., inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exPatchanee, S., exInglam, S., exChaiprakit, N., "Finite element analysis between Hunsuck/Epker and novel modification of Low Z plasty technique of mandibular sagittal split osteotomy", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exPromvonge, P., exPromthaisong, P., inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Experimental and numerical thermal performance in solar receiver heat exchanger with trapezoidal louvered winglet and wavy groove", Solar Energy, ปีที่ 236, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า 153-174
2022 exJitprapaikulsarn, S., inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exGromprasit, A., exMahaisavariya, C., exPatamamongkonchai, C., "Modified pin and plate fixation for low intercondylar fractures of the humerus: biomechanical study corroborated with a case series", Musculoskeletal Surgery, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 exPromvonge, P., inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Thermal-hydraulic performance enhancement of solar receiver channel by flapped V-baffles", Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022, หน้า 87-97
Publish Year National Journal 1
2022 exEkkachai Sutheerasak, exWirogana Ruengphrathuengsuka, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Investigation of PEE5 Blended with n-Butanol and Ethanol on Performance and Pollutants of a Direct Injection Diesel Engine", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 63-82

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=03&BudgetYear=2022]