ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2019

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 13
2019 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, inนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Revealing the Effects of Pore Size and Geometry on the Mechanical Properties of Graphene Nanopore Using the Atomistic Finite Element Method", ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 81-92
2019 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "TIME AND FREQUENCY ANALYSIS OF THE ENGINE SUPPORT VIBRATION WITH HYDROGEN-DIESEL DUAL-FUELING", INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 56, เมษายน 2019, หน้า 1-8
2019 exBancha Chernchujit, exSuthee Tharakulphan, exRenaldi Prasetia, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exChoen Jirawison, exKriskrai Sitthiseripratip, "Preoperative planning of medial opening wedge high tibial osteotomy using 3D computer-aided design weight-bearing simulated guidance: Technique and preliminary result", JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 1-8
2019 exDr.Chitakorn Khanoknaiyakarn, exAsst. Prof. Dr. Somchai Sripattanapipat, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat Transfer Augmentation in Round Tube with Diamondshaped Baffle Inserts", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 501, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019
2019 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat transfer augmentation in solar receiver heat exchanger with hole-punched wings", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 155, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 59-69
2019 inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Experimental investigation of heat transfer in a tube heat exchanger with airfoil-shaped insert", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, กันยายน 2019
2019 inดร.รัฐพล สาครสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Experimental Investigation of Seabird-Like Wings in Ground Effect", JOURNAL OF AERONAUTICS ASTRONAUTICS AND AVIATION, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, หน้า 213-224
2019 exAdisak Chachai, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Compressor Inlet Air Temperature on Performance and Fuel Economy of a Stationary Gas Turbine", International Journal of Mechanical and Production Engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 33-36
2019 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exPattarapan Tongyote, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Thermal behaviors in heat exchanger channel withV-shaped ribs and grooves", Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 150, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2019, หน้า 263-273
2019 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat transfer in solar receiver heat exchanger with combined punched-V-ribs and chamfer-V-grooves", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 143, ฉบับที่ 118441, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1-15
2019 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exWongsiri, S., exSitthiseripratip, K., "Influence of insole slope on bone joint stress, foot bone stress, and foot pressure distribution", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 375-382
2019 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exKriskrai Sitthiseripratip, "Biomechanical study of plate and screw fixation at extra-articular fracture of the proximal radius", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 999-1004
2019 inดร.พงศกร บำรุงไทย, อาจารย์, exWongkamchang, P., "A novel method for camera calibration and image alignment of a thermal/visible image fusion system", Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, ปีที่ 11331, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019, หน้า 113310H-
Publish Year National Journal 3
2019 exDr.Pitak Promthaisong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "THERMAL CHARACTERIZATION IN CIRCULAR TUBE INSERTED WITH DIAMOND-SHAPED RINGS", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 1-10
2019 exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, exผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมความร้อนและการต้านทานการไหลของการไหลแบบปั่นป่วนผ่านท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใส่ดิฟฟิวเซอร์ทรงกรวย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 479-486
2019 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYuttasak Promtaen, inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพุฒิพงศ์์ ขุนทรง, อาจารย์, "Prototyping and Control of a 2-DOF Serial Flexible-Joint Robot by using Fuzzy Control System", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2019, หน้า 134-144

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 14
2019 exAsst.Prof.Dr.Narin Koolnapadol, exAssoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Performance Evaluation of Solar Receiver Heat Exchanger with Rectangular-Wing Vortex Generators", International Conference on Smart Grid and Green Energy (SGGE 2019), 23 - 25 มกราคม 2019, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2019 exAttisook Nokthong, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Energy Absorption Capability of Aluminium Honeycomb for Reducing Severity of Impact Force", 2019 The 5th International Conference on Mechanical Design and Engineering, 16 - 19 มีนาคม 2019, Osaka ญี่ปุ่น
2019 exAttisook Nokthong, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Effects of Impact Direction on Energy Absorption Capability of Aluminum Honeycomb for Road Construction Zone", 2019 3rd International Conference on Material Engineering and Advanced Manufacturing Technology, 26 - 28 เมษายน 2019, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2019 exTarapong Karnjanaparichat, exRonachart Munsin, exNawee Nuntapap, inนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuttapong Ruttanadech, "An Assessment of Work-Integrated Learningfor Engineering Thermodynamics Pedagogyin School in Factory Model", The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019, Johor Bahra มาเลเซีย
2019 exRonachart Munsin, exNattsirapong I, exNawee Nuntapap, exJeerawich Narkpakdee, inนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPrathan Srichai, exNattaporn Chaiyat, "Injection Characteristics of Gasohol using a Common Rail Injection System", The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019, Johor Bahru มาเลเซีย
2019 exNawee Nuntapap, exNattaporn Chaiyat, exRonachart Munsin, inนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Measuring Technique of Start Combustion using Ion Current Measurement in a Controlled Reactivity Engine", The 11th International Conference on Science, Technology, and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019, Johor Bahru มาเลเซีย
2019 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Teleoperation of an Industrial Robot using a Non-Standalone 5G Mobile Network", International Conference on Unmanned System Application -Geoinformatics, Agriculture, Manufacturing & Environment, 23 - 26 สิงหาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศกร บำรุงไทย, อาจารย์, inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design of an Autonomous Tracked Mower Robot using Vision-Based Remote Control", International Conference on Unmanned System Application -Geoinformatics, Agriculture, Manufacturing & Environment, 23 - 26 สิงหาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CORRELATION BETWEEN VIBRATION SIGNALS AND SOUND SIGNALS OF A PERSONAL CAR WITH GASOLINE ENGINE", The Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE2019), 11 - 13 พฤศจิกายน 2019, ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DESIGN AND ANALYSIS OF FORMULA SPACE FRAME CHASSIS WITH SIDE IMPACT", Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment, 11 - 13 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนายธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน, อาจารย์, inสุจินต์ วันชาติ, อาจารย์, exMelvin Stainley Veerasakul, "Design and Analysis of Plastic Medical Tray for Implant Packaging", The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology (SsSci 2019), 8 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.พงศกร บำรุงไทย, อาจารย์, exนาวาอากาศเอก ประสาทพร วงษ์คำช้าง, "A novel method for camera calibration and image alignment of a thermal/visible image fusion system", Fourth International Conference on Photonic Solutions (ICPS 2019), 20 - 22 พฤศจิกายน 2019, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 exKampanart Theinnoi, exBoonlue Sawatmongkhon, exThawatchai Wongchang, exEkarong Sukjit, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "The Combustion Characteristic of Fuel Additives with Diesel Diesel-Ethanol Fuel blends on Engine Performance", 25th Small Engine Technology Conference 2019, 19 - 21 พฤศจิกายน 2019, Hiroshima ญี่ปุ่น
2019 inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, expakgira pimsarn, "The Application of Event Tree Analysis and Pathfinder Simulation Program for Fire Evacuation in Industrial Factory", The 6th NEU National and International Conference, 20 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2019 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYutthasak Promtaeng, inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพุฒิพงศ์์ ขุนทรง, อาจารย์, "Prototyping and Control of a 2-DOF Serial Flexible-joint Robot by using Fuzzy Control System", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2019 inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exภูริทัต ศุภกิจจานันท์, "การศึกษาทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นกรองแสงรถยนต์สำหรับประเทศไทย", PIM 9th National and 2nd International Conference 2019: Global Innovation for Sharing Economy (GISE) and 2nd Smart Logistics Conference, 5 กรกฎาคม 2019, นนทบุรี ประเทศไทย
2019 exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, exผศ.ดร.พิทักษ์ พร้อมไธสง , exดร.จิตกร กนกนัยการ, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยแผ่นดูดซับความร้อนแบบครีบสามเหลี่ยม", งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 6 - 8 พฤศจิกายน 2019, พิษณุโลก ประเทศไทย
2019 exอลงกรณ์ พิมพ์เทพ, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปฏิภาณ ชายเกตุ, exกษีติ นำประดิษฐทรัพ, "พัฒนาขั้วแคโทดลอยน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15, 22 - 24 พฤษภาคม 2019, นครราชสีมา ประเทศไทย
2019 inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องยืดหลังที่พัฒนาขึ้น", การประชุมทางวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 , 12 - 13 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exดารากร สื่อศิริธำรงค์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต กรณีศึกษา อาคารโรงเรียนอนุบาล", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2019 inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศาสตรา รสหอม, exศีลวัชร์ อัศวธีรากุล, exกุลภัทร ชัชวาลวุฒิกุล, exธนพงษ์ สุขม, "การศึกษาขั้วแคโทดที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ าด้วยเซลล์จุลชีพในรากพืช", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 15, 21 - 24 พฤษภาคม 2019, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2019 inนางชมาพร เจียรบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอลงกรณ์ พิมพ์เทพ, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปฏิภาณ ชายเกตุ, exกษีติ นาประดิษฐทรัพย์, "พัฒนาขั้วแคโทดลอยน้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 15, 21 - 24 พฤษภาคม 2019, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=03&BudgetYear=2019]