ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2010

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

2

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2010 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, "Thermodynamic Properties of Gas Generated by Rapeseed Methyl Ester-Air Combustion Under Fuel-Lean Conditions", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 308-317
2010 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Entropy generation analysis for fully developed laminar convection in hexagonal duct subjected to constant heat flux", Energy, ปีที่ 35, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2010, หน้า 5374-5379
2010 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Methanol-based Transesterification Optimization of Waste Used Cooking Oil over Potassium Hydroxide Catalyst", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 2010, ฉบับที่ 7(8), กันยายน 2010, หน้า 1073-1078
2010 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Simulation of Single Water Droplet Evaporation: An Investigation of Sprinkler Water Spray", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2010, หน้า 65-76
Publish Year National Journal 2
2010 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Numerical Solution comparison of a One-dimensional Time-dependent Heat Conduction Equation", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 95-109
2010 exHaritchat Nhongtakrai, inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spontaneous Ignition of Wood Fiber", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 39-48

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2010 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชินภัทร เหรียญประยูร, exกฤษฎา วรรณทอง, "Air-Fuel Ratio Regulation with Optimum Throttle Opening in Diesel-Dual-Fuel Engine", SAE 2010 International Powertrains, Fuels & Lubricants Meeting , 5 - 7 พฤษภาคม 2010, สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2010 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชินภัทร เหรียญประยูร, exกฤษฎา วรรณทอง, "Gain-Scheduling Integrator-Augmented Sliding-Mode Control of Common-Rail Pressure in Diesel-Dual-Fuel Engine", SAE 2010 International Powertrains, Fuels & Lubricants Meeting , 5 - 7 พฤษภาคม 2010, สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2010 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชินภัทร เหรียญประยูร, exกฤษฎา วรรณทอง, "Air/Fuel Ratio Control in Diesel-Dual-Fuel Engine by Varying Throttle, EGR Valve, and Total Fuel", SAE 2010 Powertrains Fuels & Lubricants Meeting, 25 - 27 ตุลาคม 2010, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "A Study of Nitric Oxide Conversion through Numerical Simulation in Catalytic Converter", การประชุมทางวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553, 20 - 21 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=03&BudgetYear=2010]