Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • D.Eng.Industrial Engineering, Kasetsart University, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  simulated annealingapproximated dynamic programmingArmaturebee colony optimisationBendersbenders decompositioncolumn generationCommutatorconstraint logic programmingdecompositionDesign of ExperimentDynamic Multi-Zone DispatchingDynamic programmingdynamic quadratic assignmentdynamic quadratic assignment problemdynamic programmingepoxy resin casting processevolutionary algorithmEvolutionary ProgramGuillotine constraintsImproved Shuffled Frog Leaping AlgorithmLinear Constrained Response Surface Optimisation Methodlinearized modellogic-based modelmetaheuristicModified Simplex MethodMultiple regressionOperations Research/Operations Management, Applied Statisticsparticle swarm optimisationquadratic assignment problem (QAP)response surface technique and parameter optimization.signal to noise ratioTaguchi methodTerms—CNCTrust region methodtwo-dimensional cutting stock problemsvariable neighbourhood search Wiper motorกระบวนการจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์กระบวนการชุบแข็งกระบวนการบรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์กระบวนการเป่าขึ้นรูปกระบวนการผลิตโรเตอร์การกักเก็บน้ำฝนการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงกระบวนการทดสอบ ECRS มูลค่ากิจกรรม การทดสอบดันเนต GR&Rการปลูกต้นไม้บนดาดฟ้าการวิเคราะห์ระบบการวัดการออกแบบการทดลองการออกแบบบอกซ์-เบห์นเคนการออกแบบพารามิเตอร์การออกแบบพื้นผิวตอบสนองเชิงเกษตรเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ซิกส์ซิกมาโซ่รถจักรยานยนต์ถังน้ามันพลาสติกปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถป้ายชื่อสติ๊กเกอร์ผลการดำเนินการของโซ่อุปทานวัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศศักยภาพการท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสิ่งแวดล้อมยั่งยืนหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งท่องเที่ยวอัลกอริทึมแบบประหยัดอาร์เอฟไอดีอุตสาหกรรมยางรถยนต์ฮิวริสติก

  Interest

  Operations Research/Operations Management, Applied Statistics

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 2 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Benders' decomposition based heuristics for large-scale dynamic quadratic assignment problemsMuenvanichakul S., Charnsethikul P.2009Journal of Computer Science
   5(1),pp. 64-70
   3
   2Two reformulations for the Dynamic Quadratic Assignment ProblemMuenvanichakul S., Charnsethikul P.2010Journal of Mathematics and Statistics
   6(4),pp. 449-453
   0
   3Two-dimensional cutting stock problems with a modified column generation methodJuttijudata S., Sudjarittham P.2020Current Applied Science and Technology
   20(2),pp. 217-225
   0
   4Air Bubble Reduction in Epoxy Resin Casting Process for CNC IndustriesLuangpaiboon P., Juttijudata S.2021International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
   10(9),pp. 478-484
   0