ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2013

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2013 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรณัฐ วิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "The Vibration Analysis of Diesel Engine with Hydrogen-Diesel Dual Fuel", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 8-14
2013 exผศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย, exDr Athanasios Tsolakis, exดร.บุญลือ สวัสดิ์มงคล, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "A Study of Hydrogen Addition on Diesel Oxidation Catalyst Activities under the Real Diesel Engine", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2013, หน้า 29-32
2013 inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exXian Chang Li, "HEAT TRANSFER ENHANCEMENT OF SMALL SCALE HEAT SINKS USING VIBRATING PIN FIN", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2013, หน้า 801-809
2013 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECT OF THE SCREW TORQUE LEVEL ON THE INTERFRAGMENTARY STRAIN AND THE INTERFRAGMENTARY MODULUS", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2013, หน้า 853-856
2013 exSomruethai Channasanon, exPakkanun Kaewkong, exPaweena Uppanan, exSurapol Chantaweroad, exKriskrai Sitthiseripratip, exSiriporn Tanodekaew, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Acrylic-based Stereolithographic Resins: Effect of Scaffold Architectures on Biological Response", Journal of Life Sciences and Technologies, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กันยายน 2013, หน้า 154-158
2013 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Relation of plate strain and distance between plate and bone", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2013, หน้า 1480-1483
2013 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of the interfragmentary strain and the interfragmentary modulus with changing the distance between plate and femur", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 356-361
Publish Year National Journal 5
2013 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและสร้างระบบรับข้อมูลอุณหภูมิ ความดัน และความชื้นแบบพกพาความเร็วต่ำสำหรับงานทดสอบยานยนต์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 83, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 92-102
2013 inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางในการเลือกสารทำความเย็นทดแทน", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (วสท.), ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 22-28
2013 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exคันธพจน์ ศรีสถิตย์, exประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์, "การประยุกต์วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับกระบวนการขึ้นรูปและตรวจสอบแม่พิมพ์", วารสารแม่พิมพ์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 25-30
2013 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์, exคันธพจน์ ศรีสถิตย์, exเลิศ ทองเจือ, "เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเบื้องต้นเพื่อขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ฉีด", วารสารแม่พิมพ์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2013, หน้า 32-36
2013 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exคันธพจน์ ศรีสถิตย์, exประพันธิ์ คุ้มปลีวงศ์, "สปริงสำหรับงานแม่พิมพ์ (ตอนที่ 1): ข้อมูลเบื้องต้น", วารสารแม่พิมพ์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 50-59

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2013 exChitakorn Khanoknaiyakarn, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exPanuwat Hoonpong, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAsst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, "Heat Transfer Augmentation in a Solar Air Heater Channel with Wavy Baffles", International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities , 8 - 10 สิงหาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exSupattarachai Suwannapan, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exDr. Teerapat Chompookham, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, "Heat Transfer Characteristics in Square Duct with Winglet Inserts", International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities, 8 - 10 สิงหาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exSuriya Chokphoemphun, exPattarapan Tongyote, exDr. Teerapat Chompookham, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Experimental study on Heat Transfer Augmentation in a Round Tube with V-shaped Ribs", International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities, 8 - 10 สิงหาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr.Pongjet Promvonge, "Experimental Study on Heat Transfer and Pressure Drop in a Solar Air Heater Channel with Multiple 45? V-Rib Vortex Generators", International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology, 21 - 24 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exSombat Tamna, exSupattarachai Suwannapan, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Numerical Investigation of Laminar Flow and Heat Transfer in a Square Channel with Oblique Baffles", International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology, 21 - 24 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exDr. Teerapat Chompookham, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Heat Transfer Augmentation in a Square Duct with Double V-Ribbed Tapes", The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), 4 - 6 กันยายน 2013, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2013 exChayodom Hinthao, exSupattarachai Suwannapan, exSirisawat Juengjaroennirachon, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exDr. Teerapat Chompookham, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, "Thermal Behaviors in a Square Duct with Inclined-Baffle Inserts", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ตุลาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exChitakorn Khanoknaiyakarn, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAsst. Prof. Thitipat Limkul, "Experimental Study on Heat Transfer and Friction Characteristics in Channel with Wavy Baffles", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ตุลาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exSuriya Chokphoemphun, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Thermal Augmentation in Circular Tube with Inclined-Baffle Vortex Generators", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ตุลาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exArpapan Prakobkarn, exSurapong Chatpun, exSakchai Saeheng, exNatee Ina, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Influences of Vascular Geometry and Blood Property on Carotid Artery Hemodynamics", The 2013 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2013), 23 - 25 ตุลาคม 2013, กระบี่ ประเทศไทย
2013 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Thermal Enhancement in a Solar Air Heater Channel with Triangular Winglet Vortex Generators", International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities, 8 - 10 สิงหาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 15
2013 exSakda Thongchai, exManida Tongroon, inนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattapol LOKKUD, exEakkawut PATARAJAREE, exMongkon KANANONT, exPeerawat SAISIRIRAT, exNuwong Chollacoop, "INVESTIGATION OF POWER TRANSMISSION IN V-BELT ON A SINGLE CYLINDER AGRICULTURAL ENGINE", 6th TSAE International Conference (TSAE2013), 1 - 4 เมษายน 2013, อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2013 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "อิทธิพลของตัวสร้างการไหลหมุนควงแบบปีกต่อการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน", การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 12, 14 - 15 มีนาคม 2013, เชียงราย ประเทศไทย
2013 exประวัติ สุดแก้ว, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, exวทัญญ ไพโรจน์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยใช้แผ่นกั้นแยกตัวรูปตัววี", การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 12, 14 - 15 มีนาคม 2013, เชียงราย ประเทศไทย
2013 exสุริยา โชคเพิ่มพูน, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, exรศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์, exรศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยครีบวางขวาง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 1 - 4 เมษายน 2013, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2013 exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, exรศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, exสิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, exดร.วิฑาดา เจษฎารัตนชัย, "พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้ครีบรูปตัว-W", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 1 - 4 เมษายน 2013, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2013 exภัทรพันธ์ ทองยศ, exรศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exสุริยา โชคเพิ่มพูน, exวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, exผศ.ดร.ณัติวิภา เจียระไนวชิระ, "อิทธิพลของมุมปะทะของครีบวางขวางต่อการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลภายในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 1 - 4 เมษายน 2013, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2013 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในช่องแผ่นขนานโดยใช้ครีบหยัก", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 1 - 4 เมษายน 2013, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2013 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในการไหลแบบปั่นป่วนผ่านช่องขนานที่มีตัวสร้างการหมุนควงแบบปีก", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3, 9 - 10 พฤษภาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exภัทรพันธุ์ ทองยศ, exสุริยา โชคเพิ่มพูน, exดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, exรศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์, "การศึกษาเชิงพัฒนาเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวล", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3, 9 - 10 พฤษภาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exจักรพันธ์ ซังขาว, exสุริยา โชคเพิ่มพูน, exรศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, exวทัญญู ไพโรจน์, "การปรับปรุงเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดด้วยครีบ", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, นครนายก ประเทศไทย
2013 exจิตกร กนกนัยการ, exรศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, exดำริห์ จันทร์แสงสุก, "อิทธิพลของแผ่นกั้นรูปทรงสามเหลี่ยมต่อคุณลักษณะเชิงความร้อนในช่องขนาน", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, นครนายก ประเทศไทย
2013 exสุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, exรศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, exดร.มธุรส สุชาตะวัฒน์, "พฤติกรรมความร้อนภายในท่อจัตุรัสสอดด้วยครีบบาง", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, นครนายก ประเทศไทย
2013 exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, exสุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มสมรรถนะเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อจัตุรัสด้วยการใส่ครีบบาง", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 9, 12 - 13 กันยายน 2013, มหาสารคาม ประเทศไทย
2013 inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายณัฐกิตต์ ขันแสง, exนายวิษณุ แสงสุรศักดิ์ , exนายสุทัศน์ นิยมวัน , "สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศเ้ก่าเมื่อเปลี่ยนสารทำความเย็น จาก R22 เป็น R422B", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (ME-NETT) ครั้งที่ 27 , 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exนายพลกฤษณ์ อนุกูล, inดร.ศิริรัตน์ ชุติชูเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "การลดเสียงของมอเตอร์ปัดน้ำฝน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำพงแสน ครั้งที่ 10 , 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=47&SectionID=03&BudgetYear=2013]