Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  : Carbon Footprint3Rs ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ถังน้ำมันเชื้อเพลิงพลาสติกAnthropometryArgo-industryAutomation SystemCalibrationClassroom furnitureCommunity EnterpriseDesign for assemblyDesk and chair.Efficiency ImprovementErgonomic designFeasibility StudyFurnitureISO 14031KindergartenLocation SelectionShrimp PasteWater Footprintกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์กระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้นกายภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงการจาลองการอพยพหนีไฟการจำลองสถานการณ์การฉาบยางการชี้บ่งอันตรายการตรวจสอบการบริหารโครงการการประเมินความเสี่ยงการประเมินประสิทธิภาพการประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงการปรับปรุงงานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการยศาสตร์การลดของเสียการลดความสูญเสียการเลือกทำเลที่ตั้งการวัดสมรรถนะการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบสำหรับการออกแบบการวิเคราะห์คุณลักษณะความเสียหายและผลกระทบการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นการวิเคราะห์ระบบการวัดการสอบเทียบเครื่องมือวัดการสำรวจศักยภาพการออกแบบการทดลองการออกแบบเชิงการยศาสตร์ Ergonomicการออกแบบทางวิศวกรรมการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะและเก้าอี้นั่ง Furniture Designเกาะในประเทศไทยคลังสินค้าความปลอดภัยความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงความสามารถกระบวนการคู่มือการปฏิบัติงานเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำโครงฐานยึดตัวถังรถซาลาเปาดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเด็กปฐมวัยตู้สินค้าท่าเรือแหลมฉบังแบบจําลองสถานการณ์แบบจำลองการจัดกลุ่มแบบตรวจสอบด้านอัคคีภัยประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัยประสิทธิภาพผังโรงงานแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแผนสุ่มตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิจัยเชิงสำรวจวิธีการประเมิน RULAวิศวกรรมเวลาในการอพยพหนีไฟสำรวจศักยภาพหลักสมดุลยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะอุตสาหกรรม

  Interest


  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 2 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 2 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 8 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 1 อาคาร2

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)