ผลงานสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2017

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2017 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWitchuta Junsiri, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, exKeplee Sangchuto, exWicha Kajeerum, exDecha Pangjai, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence and risk factors associated with Dirofilaria immitis infection in dogs and cats in Songkhla and Satun provinces, Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 299-302
2017 inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, exNicha Lukkana, inนายศราวุธ อย่างธารา, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exProfessor Stanley G. Fenwick , "Association of Ehrlichia canis, Hemotropic Mycoplasma spp. and Anaplasma platys and severe anemia in dogs in Thailand", Veterinary Microbiology, ปีที่ 201, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 195-200
2017 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiyipong, T, exSunanta, C, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence and molecular characterization of bovine Cryptosporidium from dairy cows in Northern Thailand", ACTA PARASITOLOGICA, ปีที่ 62, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 772-774
2017 exKamyingkird, K, exJiyipong, T, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, exTasker, S, exStich, RW, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "WITHDRAWN: Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haemominutum' and Candidatus Mycoplasma turicensis' in stray cats residing in monasteries of Bangkok, Thailand (vol 210, pg 197, 2017)", VETERINARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 210, ตุลาคม 2017, หน้า 197-197
2017 exRittipornlertrak, A, exNambooppha, B, exSimking, P, exPunyapornwithaya, V, exTiwananthagorn, S, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exChung, YT, exSthitmatee, N, "Low levels of genetic diversity associated with evidence of negative selection on the Babesia bovis apical membrane antigen 1 from parasite populations in Thailand", INFECTION GENETICS AND EVOLUTION, ปีที่ 54, ตุลาคม 2017, หน้า 447-454
2017 exAzrul, L.M., inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "Descriptive prevalence of gastrointestinal parasites in goats from small farms in Bangkok and vicinity and the associated risk factors", Annual Research and Review in Biology, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017
2017 exAzrul, L.M., exNoor, C.R.M., inดร.กนกพร พ่วงพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence and characterization of gastrointestinal parasites infection in goats from small-scale farms in northern part of Terengganu State, peninsular Malaysia", Journal of Science and Technology in the Tropics, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, หน้า 54-62

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2017 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPornkamol Phoosangwalthong, exSudarat Prasroedsang, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of canine tick borne pathogens in stray dogs residing in temples in Bangkok, Thailand", 26th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 4 - 8 กันยายน 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2017 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Stray animals (dogs and cats) as sources of soil-transmitted parasite eggs/cysts in temple grounds of Bangkok metropolitan, Thailand.", 26th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 4 - 8 กันยายน 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย
Publish Year National Conference 4
2017 inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exNungnuch Pinyopanuwat, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhatcharatorn Sinking, exสินสมุทร แซ่โง้ว, inนายศราวุธ อย่างธารา, exDuangkhamoi Sararuangchai, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of external parasites of stray cats and dogs residing in monasteries of Bangkok metropolitan areas, Thailand", The 55th Kasetsart Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exTanadon Kijsumritroj, exWitchuta Eiamsuk, exSarita Jeedepram, exPanittha Rattanasriampaipong, exSirilak Ruangaram, exNongnuch Pinyopanuwat, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of soil-transmitted and gastro-intestinal parasites of dogs in Bangkhen areas of Kasetsart University", The 55th Kasetsart Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exThipphakone Lacksivy, exFred Unger, exStephane Header, exAurelie Binot, exVannaphone Putthana, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seroprevalence of Trichinella spp. infections of domestic pigs in Southern Lao PDR", The 55th Kasetsart Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exNwaioo Khine, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Giardia duodenalis from stray dogs residing in monasteries of Bangkok, Thailand", The 55th Kasetsart Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&SectionID=03&BudgetYear=2017]