ผลงานสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2014

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2014 exP. PUMHOM, exD. POGNON, exS. YANGTARA, exN. THAPRATHORN, exC. Milocco, exB. Douangboupha, exS. HERDER, exY. Chaval, exS. Morand, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exM. Desquesnes, "Molecular prevalence of Trypanosoma spp. in wild rodents of Southeast Asia: influence of human settlement habitat", Epidemiology and Infection, ปีที่ 142, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 1221-1230
2014 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiyipong, T, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exXuan, XN, exIgarashi, I, exXiao, LH, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Cryptosporidium spp. infections in water buffaloes from northeast Thailand", TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 487-490
2014 exMorand, S, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exSuputtamongkol, Y, exAbdullah, MT, exHuan, TB, "Infectious Diseases and Their Outbreaks in Asia-Pacific: Biodiversity and Its Regulation Loss Matter", PLOS ONE, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014
2014 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exMitchell, TJ, exSununta, C, exIgarashi, I, exXuan, XN, "Seroprevalence of Neospora caninum infection in dairy cows in Northern provinces, Thailand", ACTA PARASITOLOGICA, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014, หน้า 305-309
2014 exCosson, JF, exPicardeau, M, exMielcarek, M, exTatard, C, exChaval, Y, exSuputtamongkol, Y, exBuchy, P, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exHerbreteau, V, exMorand, S, "Epidemiology of Leptospira Transmitted by Rodents in Southeast Asia", PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014
2014 exBaldacchino, Frederic, exDesquesnes, Marc, exMihok, Steve, exFoil, Lane D., exDuvallet, Gerard, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Tabanids: Neglected subjects of research, but important vectors of disease agents!", INFECTION GENETICS AND EVOLUTION, ปีที่ 28, ธันวาคม 2014, หน้า 596-615
2014 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศราวุธ อย่างธารา, exMarc Desquesnes, exS. Cao, exP.K. Adjou Moumouni, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, exM.A. Terkawi, exT. Masatani, exY. Nishikawa, exI. Igarashi , exX. Xuan, "Seroprevalence of Babesia caballi and Theileria equi in horses and mules from Northern Thailand", Journal of Protozoology Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1-2, ธันวาคม 2014, หน้า 11-17
Publish Year National Journal 1
2014 exนส.พัชรธร สิมกิ่ง, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส.นันทิยา แซ่เตียว, inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, exนส.วนิศา ยอดศรี, exนาย รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence and risk factors of Babesia infections in cattle trespassing natural forest areas in Salakpra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi Province", วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, หน้า 10-19

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular cloning and expression of candidate genes of subolesin, ferritin and Rs86 for anti-tick vaccine against Thai Rhipicephalus sanguineus", 12th International Conference on Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases, 11 - 14 ธันวาคม 2014
2014 inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, exP. Simking, exB. Yimming, exA. Panthawong, exK. Saeng-chuto, exJ. Supanam, exS. Morand, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular identification of Cryptosporidium parvumfrom roaming Long-tailed macaque(Macaca fascicularis) in Lopburi province, Thailand", 12th International Conference on Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Disease (11-13 December 2014), 11 - 13 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2014 exวิชชุตา จันทร์ศิริ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exวิทยา ขจีรัมย์, exวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, "ความชุกทางวิทยาเซรุ่มของการติดเชื้อ Leishmania donovani complex ในสุนัขและแมวในจังหวัดสงขลาและสตูลของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exProf. Stanley G. Fenwick, "Development of Broad Range Nested-PCR Targeting the 16S rRNA Gene for Detection of Culture-negative Bacteria", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 5 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exสุวิมล ปทุมมณี, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อของโรคบรูเซลโลสิส (Brucellosis) และโรคนีโอสปอโรซิส (Neosporosis) ในแพะนมในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม", 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&SectionID=03&BudgetYear=2014]