ผลงานสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2011

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

5

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 10
2011 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exChanya Kengradomkij, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exTanit Anakewith, "Prevalence of Gastro-Intestinal Parasites of Dairy Cows in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 40-45
2011 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exSarataphan, N, exMaruyama, S, exHugot, JP, exMorand, S, exHerbreteau, V, "Toxoplasmosis in Rodents: Ecological Survey and First Evidences in Thailand", VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011, หน้า 231-237
2011 exTerkawi, M.A., exHuyen, N.X., exShinuo, C., inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMaklon, K., exAboulaila, M., exUeno, A., exGoo, Y.-K., exYokoyama, N., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exXuan, X., exIgarashi, I., "Molecular and serological prevalence of Babesia bovis and Babesia bigemina in water buffaloes in the northeast region of Thailand", Veterinary Parasitology, ปีที่ 178, ฉบับที่ 3-4, มิถุนายน 2011, หน้า 201-207
2011 exGarcia, H.A., exKamyingkird, K., exRodrigues, A.C., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exTeixeira, M.M.G., exDesquesnes, M., "High genetic diversity in field isolates of Trypanosoma theileri assessed by analysis of cathepsin L-like sequences disclosed multiple and new genotypes infecting cattle in Thailand", Veterinary Parasitology, ปีที่ 180, ฉบับที่ 3-4, สิงหาคม 2011, หน้า 363-367
2011 exDesquesnes, M., exKamyingkird, K., exVergne, T., exSarataphan, N., exPranee, R., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "An evaluation of melarsomine hydrochloride efficacy for parasitological cure in experimental infection of dairy cattle with Trypanosoma evansi in Thailand", Parasitology, ปีที่ 138, ฉบับที่ 9, กรกฎาคม 2011, หน้า 1134-1142
2011 exVergne, T, exKamyinkird, K, exDesquesnes, M, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Attempted Transmission of Trypanosoma evansi to Rats and Mice by Direct Ingestion of Contaminated Blood and via Engorged Ticks", ACTA PROTOZOOLOGICA, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2011, หน้า 133-136
2011 exAltangerel, K., exSivakumar, T., inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exTerkawi, M.A., exUeno, A., exXuan, X., exIgarashi, I., exYokoyama, N., "Molecular prevalence of different genotypes of theileria orientalis detected from cattle and water buffaloes in Thailand", Journal of Parasitology, ปีที่ 97, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 1075-1079
2011 exKim Blasdell, exJean FrancoisCosson, exYannick Chaval, exVincent Herbreteau, exBounneuang Douangboupha, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exAke Lundqvis, exJean-Pierre Hugot, exSerge Morand, exPhilippe Buchy, "Rodent-borne Hantaviruses in Cambodia, Lao.PDR and Thailand", Ecohealth, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1007, พฤศจิกายน 2011, หน้า 725-727
2011 inดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวฐิติมา ธาราวุฒิ, exRoger A. Beaver, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seasonal abundance of Tabanidae (Diptera) on dairy farms in Saraburi Province, Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, สิงหาคม - ตุลาคม 2011, หน้า 175-181
2011 exDesquesnes, M, exKarnyingkird, K, exYangtara, S, exMilocco, C, exRavel, S, exWang, MH, exLun, ZR, exMorand, S, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Specific primers for PCR amplification of the ITS1 (ribosomal DNA) of Trypanosoma lewisi", INFECTION GENETICS AND EVOLUTION, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2011, หน้า 1361-1367

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2011 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exSathasathuchana Phanphicha, exManeesai, Phudit, exSimking, Patcharatorn, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวพรรณจิตต์ นิลกำแหง, รองศาสตราจารย์, "Tick-borne and Retrovirus infection associated with clinically anemic cats in Thailand", TTP-7, 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2011, zaragoza ราชอาณาจักรสเปน
2011 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, exNatnaree Inthong, , exLakkitjaroen, Nattakan, exWanut; Sricharern, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Genetic variations of a Thai Bm86 gene of R.microplus", TTP-7, 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2011, zaragoza ราชอาณาจักรสเปน
2011 exSinsamut Saengow, exSittiruk Roytrakul, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "PROTEOMIC ANALYSIS OF BM95, BM86, AND MIDGUT PROTEINS ASSOCIATEDWITH IMMUNITY OF THAI CATTLE TICK, RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS)MICROPLUS", TTP-7, 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2011, zaragoza ราชอาณาจักรสเปน
2011 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "GENETIC VARIATIONS OF A THAI BM86 GENE OF RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS.", Ticks and Tick-borne pathogens International Conference 7, 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2011, ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 2
2011 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, exดร.สิทธิวีร์ ทองทิพย์ศิริเดช, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exนายศราวุธ อย่างธารา, exMargot Camoin, exMarc Desquesnes, "Seroprevalence of T.gondii infections of domestic elephants in Thailand", JITMM 2011, 1 - 2 ธันวาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exMarc Desquesnes, exDUBOZ R., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "MECHANICAL TRANSMISSION OF PATHOGENS BY BITING INSECTS: MATHEMATICALMODEL AND POTENTIAL ROLE IN DISEASE TRANSMISSION", SEDID Symposium, Bangkok, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&SectionID=03&BudgetYear=2011]