ผลงานสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2015

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 8
2015 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seroprevalence and risk factors associated with exposure of water buffalo (Bubalus bubalis) to Neospora caninum in northeast Thailand", Vet. Parasitol., ปีที่ 207, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 156-160
2015 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Variation among Bm86 sequences in Rhipicephalus(Boophilus) microplus ticks collected from cattle across Thailand", Experimental and Applied Acarology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2015, หน้า 247-256
2015 exPumhom, Pornpan, exMorand, Serge, exTran, Annelise, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exDesquesnes, Marc, "Trypanosoma from rodents as potential source of infection in human-shaped landscapes of South-East Asia", VETERINARY PARASITOLOGY, ปีที่ 208, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม 2015, หน้า 174-180
2015 exMorand, S., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exKosoy, Michael, "Rodents as Hosts of Infectious Diseases: Biological and Ecological Characteristics INTRODUCTION", VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 1-2
2015 exJiyipong, Tawisa, exMorand, Serge, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exRolain, Jean-Marc, "Bartonella spp. Infections in Rodents of Cambodia, Lao PDR, and Thailand: Identifying Risky Habitats", VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 48-55
2015 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiyipong, Tawisa, exThadtapong, Nalumon, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence and genotype of Giardia duodenalis in dairy cattle from Northern and Northeastern part of Thailand", ACTA PARASITOLOGICA, ปีที่ 60, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, หน้า 459-461
2015 exKocher, Arthur, exDesquesnes, Marc, exYangtara, Sarawut, exMorand, Serge, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Is the Oriental House Rat (Rattus tanezumi) a Potential Reservoir for Trypanosoma evansi in Thailand?", JOURNAL OF WILDLIFE DISEASES, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2015, หน้า 719-723
2015 exArthur Kocher, exMarc Desquesnes, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarawut Yangtara, exEmilye Leboucher, exPranee Rodtian, exAlan Dargantes, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Evaluation of an Indirect-ELISA Test forTrypanosoma evansi Infection (Surra) in Buffaloes andIts Application to a Serological Survey in Thailand", BioMed Research International, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 2015, พฤษภาคม 2015
Publish Year National Journal 2
2015 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular cloning and expression of the ferritingene from midgut and salivary glands ofbrown dog ticks (Rhipicephalus sanguineus) in Thailand", วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 38, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1-8
2015 exนันทิยา แซ่เตียว, exพัชธร สิมกิ่ง, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชระ นิลเพชร, exประภา เหล่าสมบูรณ์, exพุทธพร พุ่มโรจน์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ Anaplasma marginale ในโคเนื้อในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 69-80

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, exXuenan Xuan, exMarc Desquesnes, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "The seroprevalence and risk factor associated with Toxoplasma gondii infection in horses from Thailand", the 25th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 16 - 20 สิงหาคม 2015, Liverpool สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 1
2015 inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, exPacharathon Simking, exBenjamas Khurajon, exAmornrat Panthawong, exKapalee Saeng-chuto, exWichuta Jusin, exJuthamas Supanam, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "การตรวจทางโมเลกุลของเชื้อ Giardia duodenalis ในลิงแสม (Macaca fascicularis)ศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&SectionID=03&BudgetYear=2015]