ผลงานสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2021 exZhiqiang Wu, exYelin Han, exBo Liu, exHongying Li, exGuangjian Zhu, exAlice Latinne, exJie Dong, exLilin Sun, exHaoxiang Su, exLiguo Liu, exJiang Du, exSiyu Zhou, exMingxing Chen, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exKittipong Chaisiri , exPhillipe Buchy, exVeasna Duong, exJian Yang, exJinyong Jiang, exXiang Xu, exHongning Zhou, exFan Yang, exDavid M. Irwin, exSerge Morand, exPeter Daszak, exJianwei Wang, exQi Jin, "Decoding the RNA viromes in rodent lungs provides new insight into the origin and evolutionary patterns of rodent-borne pathogens in Mainland Southeast Asia", Microbiome, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 1-19
2021 exNwai Oo Khine, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exNantiya Saetiew, exPatcharathorn Simking, exSinsamuth Saengow, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular detection of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. from stray dogs residing in monasteries in Bangkok, Thailand", Parasitology International, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 1-4
2021 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTawisa Jiyipong , inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, exRoger W Stich , inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Mycoplasma haemofelis, ‘Candidatus Mycoplasma haemominutum’ and ‘Candidatus Mycoplasma turicensis’ of stray cats residing in monasteries of Bangkok, Thailand", Agriculture and Natural Resources , ปีที่ 55, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 423-430
2021 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, exไพทูล แก้วหอม, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.อุโฆษ สุวรรณ, อาจารย์, exRoger W Stich , exเบญจมาภรณ์ วิริยา, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "พลวัตและโครงสร้างเชิงลึกของเอนไซม์เซอร์ปิน 3 จากเห็บโค Rhipicephalus microplus", Molecular Simulation, ปีที่ 47, ฉบับที่ 15, ตุลาคม 2021, หน้า 1209-1216
2021 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exThapanee Poompoung, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Apigenin induces oxidative stress in mouse Sertoli TM4 cells", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 3132-3137

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&SectionID=03&BudgetYear=2021]