ผลงานสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2004

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2004 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Identification of a novel Anaplasma marginale appendage-associated protein that localizes with actin filaments during intraerythrocytic infection.", Infection and Immunity, ปีที่ 72, กันยายน 2004, หน้า 7257-7264
Publish Year National Journal 2
2004 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "A prevalence survey of Babesia canis in stray dogs in Bangkok using PCR technique", J. Kaset. Vet., ปีที่ 14, กันยายน 2004, หน้า 24-33
2004 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Light microscopic Identification type II and type III acini of salivary gland of tropical cattle ticks (Boophilus microplus)", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 38:, มกราคม - ธันวาคม 2004, หน้า 137-141

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2004 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Detection of antibodies against Ehrlichia canis, Ehrlichia chaffeensis and Anaplasma phagocytophila in stray cats in Bangkok, Thailand", Joint International Tropical Medicine Meeting, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2004 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Alternatives for dog owners: Anti-tick vaccine against brown dog ticks", The 10th Annual Conference of the Veterinary Practitioner Association of Thailand, 25 - 27 พฤษภาคม 2004, Bangkok. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Identification of cell types in type I and type II acini of salivary gland of cattle ticks (Boophilus microplus) using methylene blue-Azure II-basic fuchsin staining", The 42nd Kasetsart University Annual Conferences, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&SectionID=03&BudgetYear=2004]