ผลงานสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2020

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2020 exJunsiri, W, exWatthanadirek, A, exPoolsawat, N, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exChawengkirttikul, R, exAnuracpreeda, P, "Molecular detection and genetic diversity of Anaplasma marginale based on the major surface protein genes in Thailand", ACTA TROPICA, ปีที่ 205, พฤษภาคม 2020
2020 exRyusei Kuwata, exShun Torii, exHiroshi Shimoda, ex Supriyono, inนางสาวธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, อาจารย์, ex Hitoshi Takemae, ex Reu Caesar James Taga Bautista, exValeen Drex Bendette Mendio Ebora, ex Jose Alexander Cabiling Abella, exAlan Payot Dargantes, ex Upik Kesumawati Hadi, exAgus Setiyono, exEmmanuel Tugbang Baltazar, exLuzviminda Tadeja Simborio, ex Srihadi Agungpriyono, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, ex Eiichi Hondo, exKen Maeda, "Distribution of Japanese Encephalitis Virus, Japan and Southeast Asia, 2016–2018", emerging infectious diseases, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 125-128
2020 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, exไพฑูรย์ แก้วพรหม, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.อุโฆษ สุวรรณ, อาจารย์, exRoger W Stich , inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "พลวัตและโครงสร้างเชิงลึกของเอนไซม์เซอร์ปินจากเห็บ Ixodes ricinus", Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, ปีที่ 38, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2020, หน้า 2296-2303
2020 inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, inดร.อุโฆษ สุวรรณ, อาจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exStanley Gordon Fenwick, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, "Detection of specific IgM and IgG antibodies in acute canine monocytic ehrlichiosis that recognize recombinant gp36 antigens", Heliyon, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-6

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&SectionID=03&BudgetYear=2020]