ผลงานสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2012

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2012 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Risk factors of Neospora caninum infection in dogs and cats in dairy farms in Western Thailand", Tropical Animal Health and Production, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2012, หน้า 1117-1121
2012 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seroprevalence and risk factors of neospora caninum infection among dairy cows in the western provinces of Nakhon Pathom, Ratchaburi and Kanchanaburi, Thailand", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 64-70
2012 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Rodent-borne diseases in Thailand: targeting rodent carriers and risky habitats", Infect Ecol Epidemiol. , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, หน้า 1-5
2012 ex Cao, SN , ex Aboge, GO , exTerkawi, MA , ex Yu, LZ , exKamyingkird, K, ex Luo, YZ , exGoo, YK (Goo, ex Yamagishi, J , exNishikawa, Y, exYokoyama, N, exSuzuki, H, exIgarashi, I, ex Maeda, R, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exXuan, XN, "Molecular detection and identification of Babesia bovis and Babesia bigemina in cattle in northern Thailand.", Parasitol Res., ปีที่ 111, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2012, หน้า 1259-1266
2012 exJiyipong, T, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exMorand, S, exRaoult, D, exRolain, JM, "Prevalence and Genetic Diversity of Bartonella spp. in Small Mammals from Southeastern Asia", APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, ปีที่ 78, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2012, หน้า 8463-8466
2012 exLambertz, C., exChongkasikit, N., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exGauly, M., "Immune response of bos indicus cattle against the anti-tick antigen Bm91 derived from local rhipicephalus (Boophilus) microplus ticks and its effect on tick reproduction under natural infestation", Journal of Parasitology Research, ปีที่ 2012, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2012
2012 exDesquesnes, M, exKarnyingkird, K, exYangtara, S, exMilocco, C, exRavel, S, exWang, MH, exLun, ZR, exMorand, S, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Specific primers for PCR amplification of the ITS1 (ribosomal DNA) of Trypanosoma lewisi (vol 11, pg 1361, 2011)", INFECTION GENETICS AND EVOLUTION, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2012, หน้า 1155-1155
Publish Year National Journal 3
2012 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Gastrointestinal Helminthic and Protozoal Infections of Goats in Satun, Thailand", Journal of Tropical Medicine and Parasitology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012 - ธันวาคม 2011, หน้า 48-54
2012 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "A Comparative Analysis of Serpin Genes and Recombinant Proteins from Salivary Glands of Thai Cattle Ticks, Rhipicephalus microplus", THE JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PARASITOLOGY , ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 68-77
2012 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seroprevalence and Risk Factors of Toxoplasma gondii Infection among Dairy Cows in the Western Provinces of Nakhon Pathom, Ratchaburi and Kanchanaburi, Thailand", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2012, หน้า 76-84

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM. Desquesnes, exS.Yangtara, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Clinical observations and efficacy of diminazene diaceturate and melarsamine hydrochloride for the treatment of surra in horses in Thailand", The First Regional STVM 2012 Conference; Conference of the Society for Tropical Veterinary Medicine " A Change in Global Environment, Biodiversity, Diseases, and Health", 18 - 21 มิถุนายน 2012, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 exพชรธร สิมกิ่ง, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "การตรวจหาเชื้อโปรโตซัว Babesia spp. ในโคนมพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยด้วยเทคนิคทางโมเลกุล", The 50 th Kasetsart University Annual Conference (Jan 31-Feb 2, 2012), 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&SectionID=03&BudgetYear=2012]