ผลงานสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2003

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

0

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2003 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Stray Dogs in Bangkok Metro Politan Areas, Thailand. The 4th Seminar on Food and Water-borne Parasitic Zoonoses", Joint International Tropical Medicine Meeting, 2 - 4 ธันวาคม 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2003 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Prevalence of Hepatozoon canis Infections of Stray Dogs in Bangkok, Thailand Detected by Polymerase Chain Reaction", The 28th World Small Animal Veterinary Association, 24 - 27 ตุลาคม 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2003 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seroprevalence of Toxoplasma gondii of Stray Cats in Bangkok, Thailand", The 28th World Small Animal Veterinary Association, 24 - 27 ตุลาคม 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2003 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Detection of antibodies against Ehrlichia canis, Ehrlichia chaffeensis and Anaplasma phagocytophila in stray dogs in Bangkok, Thailand", The 28th World Small Animal Veterinary Association, 24 - 27 ตุลาคม 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2003 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Reduced incidence of tick-borne disease among cattle immunized against Boophilus microplus", The Seventh Biennial Conference of Society for Tropical Veterinary Medicine, 22 - 27 มิถุนายน 2003, Iguassu Fall, Brazil สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2003 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "The first anti-tick vaccine trial against Boophilus microplus infestation of dairy cows in Thailand", The Seventh Biennial Conference of Society for Tropical Veterinary Medicine,, 22 - 27 มิถุนายน 2003, Iguassu Fall สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
Publish Year National Conference 3
2003 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Impact on animal rearing or yielding in the public land in Thailand", The 41st Kasetsart University Annual Conferences, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2003 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Preliminary study of protozoan and helminth infections of goats of Satun province, Thailand", The 41st Kasetsart University Annual Conferences, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2003 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Anti-tick vaccine trial against Boophilus microplus infestations in Thailand", The 41st Kasetsart University Annual Conferences, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&SectionID=03&BudgetYear=2003]