ผลงานสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก) ปี 2019

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2019 exM. D E S Q U E S N E S, exS. O N J U, exP. C H A L E R M W O N G, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A review and illustrated description of Musca crassirostris, one of the most neglected haematophagous livestock flies", Medical and Veterinary Entomology , ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 16-30
2019 exMorand, S., exBlasdell, K., exBordes, F., exBuchy, P., exCarcy, B., exChaisiri, K., exChaval, Y., exClaude, J., exCosson, J.-F., exDesquesnes, M., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exJiyipong, T., exKarnchanabanthoen, A., exPornpan, P., exRolain, J.-M., exTran, A., "Changing landscapes of Southeast Asia and rodent-borne diseases: decreased diversity but increased transmission risks", Ecological Applications, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2019
2019 exSerge Morand, exKim Blasdell, exFr?d?ric Bordes, exPhilippe Buchy, exBernard Carcy, exKittipong Chaisiri , exYannick Chaval, exJulien Claude, exJean?Fran?ois Cosson, exMarc Desquesnes, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exTawisa Jiyipong, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exPumhom Pornpan, exJean?Marc Rolain, exAnnelise Tran, "Changing landscapes of Southeast Asia and rodent-borne diseases: decreased diversity but increased transmission risks", Ecological Application, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2019, หน้า 1-15
2019 exSarah Temmam, exDelphine Chr?tien, exThomas Bigot, exEvelyne Dufour, exSt?phane Petres, exMarc Desquesnes, exElodie Devillers, exMarine Dumarest, exL?na Yousfi, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, exKittipong Chaisiri , exL?a Gagnieur, exJean-Fran?ois Cosson, exMuriel Vayssier-Taussat, exSerge Morand, exSara Moutailler, exMarc Eloit, "Monitoring Silent Spillovers Before Emergence: A Pilot Study at the Tick/Human Interface in Thailand", Frontier in Microbiology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2315, ตุลาคม 2019, หน้า 1-18
2019 exMargot Camoin, exArthur Kocher, exPiangjai Chalermwong, inนายศราวุธ อย่างธารา, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exMarc Desquesnes, "The Indirect ELISA Trypanosoma evansi in Equids: Optimisation and Application to a Serological Survey including Racing Horses, in Thailand", BioMed Research International , ปีที่ 2019, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2019, หน้า 1-12
2019 exDenphum Wongthangsiri, exMarc Desquesnes, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Re-description and iconography of Tabanus striatus (Diptera:Tabanidae) a common livestock pest and mechanical vector ofTrypanosoma evansi in Asia", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 320-326

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ (ยกเลิก)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2019 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEukote Suwan, "Humoral Antibody Responses of Dogs Vaccinated by Anti-tick Vaccine (KU-DOG)", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEukote Suwan, "ผลการศึกษาเบื้องต้นของการใช้วัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC) ในโคนมโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย: การเปรียบเทียบระดับของแอนติบอดิในการใช้ภาคสนาม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=38&SectionID=03&BudgetYear=2019]