ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2004

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2004 exGibb C, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exComfort SD, exShea PJ , "Remediating dicamba-contaminated water with zerovalent iron", Chemosphere, ปีที่ 54, กันยายน 2004, หน้า 841-848

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2004 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening of thermotolerant white-rot fungi for decolorization of alcohol distillery wastewater", The 4th JSPS-NRCT Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Therir Applications, 7 - 10 พฤศจิกายน 2004, Fukuoka ญี่ปุ่น

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2004]