รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2024

72

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2024 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567", เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานาการวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2024

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด