รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2009

83

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

90

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

64

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

14

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 7
2009 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 4 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 2 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์,"รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"The American Committee of Medical Entomology Student Travel Award (ACME)", , The American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH), USA , Nov 9 2009
2009 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Thai Scholar Innovation in USA and Canada โครงการนวัตกรรมข้าราชการไทยพันธุ์ใหม่ (นทร. ) ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา", , Office of Educational Affair, The Royal Thai Embassy , May 1 2009
2009 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"William C. Reeves New Investigator Award (First Place Winner)", , Mosquito and Vector Control Association of California, USA, Jan 13 2009
2009 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Invitation to join Golden Key International Honor Society", , Golden Key International Honor Society, May 29 2009

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 4
2009 inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์,inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์,inนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.เสรี กุญแจนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายขจร กอบสันเทียะ,"KU.Veterinary para Rubber Model for Clinical Practice", รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inนางชูศรี ศรีเพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"แบบจำลองเครื่องวัดอัตราการใช้ออกซิเจนในหนูขาวเล็กโดยทางอ้อม ", รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการศึกษา ปี 2552 ประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา , , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , Oct 15 2009
2009 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์,inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์,inนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง),inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์,inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์,"Chilled, Frozen Semen and Artificial Insemination in Thai Elephant Project", โครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2552, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, Dec 3 2009
2009 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์,inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์,inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์,"Salakij C, Salakij J, Narkkong N, Sirinarumitr T, Pattanarangsan R. 2008. Hematologic, cytochemical, ultrastructural, and molecular findings of Hepatozoon-infected flat-headed cat (Prionailurus planiceps). Veterinary Clinical Pathology. 37(1):31-41.", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551 (รางวัลประเภทบุคคลผู้สร้างสรรผลงานวิจัยตีพิมพ์กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2009 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์,inนายประกรณ์ จาละ,inนายวิทย์ เลิศแสง,"A Survey of Fumonisin Contamination in Corn Produced for Feedstuff in Thailand", ชมเชย สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ในงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 12 2009
2009 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายสมหมาย หอมสวาท,"Molecular cloning and Characterization of the SLC11A1 cDNA in the swamp buffaloes (Bubalus arnee carabanesis)", Second place poster presentation, , The Thai Veterinary Medical Association under the Royal Patronage, Nov 5 2009
2009 inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์,inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ,inนางกฤษณา แสงประไพทิพย์,"Ethanolic Extract of Schefflera leucantha Viguier Enhances Wound Healing in Dog", Excellent Presentation Merit, Veterinary Anatomy and Histology, The Asian Association of Veterinary Anatomists, Nov 6 2009