รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2014

94

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

65

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

73

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2014 inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์,inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์,"Use of Crude extract product from Capsicum spp.as feed additive", รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2014