รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2013

81

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

55

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

83

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

4

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2013 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับดีเด่น)", วิทยาศาสตร์การแพทย์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), Feb 2 2013

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2013 inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์,"Para-rubber Model for education", รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555, ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), Jan 9 2013
2013 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์,"Therapeutic and diagnostic monoclonal antibodies against tropical diseases", รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น, สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, Dec 3 2013
2013 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์,inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์,"ไข่แอนติบอดี.. ผลิตภัณฑ์ชีวภาพในการควบคุมโรคสัตว์", รางวัลชนะเลิศ ประเภทนิสิตบัณฑิตศึกษา จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555, -, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 22 2013

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด