รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2011

71

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

47

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

73

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

7

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 7
2011 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์,inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์,"Use of enrofloxacin in calcium beads for local infection therapy in animals", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์,inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์,inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์,"Characterization of blood cells in the Leopard Cat (Prionailurus bengalensis", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 (รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์,inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์,"Salakij C, Sirinarumitr T, Tongthainun D. 2010. Molecular characterization of Hepatozoon species In a Leopard cat (Prionailurus bengalensis). Veterinary Clinical Pathology. 39(2):199-202. DOI 10.1111/j.1939-165X.2010.00216.x", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 (รางวัลประเภทบุคคลผู้สร้างสรรผลงานวิจัยตีพิมพ์กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์,inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์,inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์,"Efficient amplification of light and heavy chain variable regions and construction of a non-immune phage scFv library", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์,inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์,inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์,inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย,inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Epidemiology of Toxoplasma gondii infection of stray cats in Bangkok, Thailand", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์,inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย,inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์,"Serodiagnosis of Toxoplasma gondii infection in dairy cows in Thailand", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์,inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์,inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The effect of naringenin on the fate and disposition of deoxynivalenol in piglets", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด