รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2010

94

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

79

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

61

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

10

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2010 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีิพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2552", รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรคค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Merck Young Scientist Award 2010 (ชมเชย)", Biochemistry, Protein biology, Cell signaling, Merck Company Thailand, Nov 18 2010

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 6
2010 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์,inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์,inนางยุพา ปานแก้ว,"ตำรับอาหารไก่สมุนไพรขมิ้นชันสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสในไก่", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 รางวัลประกาศเกียรติคุณ, เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สภาวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2010
2010 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์,inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์,inนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์,inนางสาวนฤมล กลางแก้ว,"Dispositions and residue depletion of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in muscle tissue of giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii)", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์,inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์,"COINFECTION OF LEPTOSPIRA SPP AND TOXOPLASMA GONDII AMONG STRAY DOGS IN BANGKOK, THAILAND", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ,inนางยุพา ปานแก้ว,inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์,inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์,"Broiler ration plus Curcuma longa extracts for protection against diseases-causing viruses", รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) ในงาน Seoul International Invention Fair 2010 (SIIF 2010), , Korea Invention Promotion Association (KIPA) ณ แปซิฟิคฮอลล์ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ , Dec 5 2010
2010 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์,inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์,inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์,"Haematology, cytochemical and ultrastructural characteristics of blood cells in leopard (Panthera pardus)", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์,inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์,"Morphology, cytochemistry and ultra-structure of blood cells in large Indian civet Viverra zibetha (Carnivora, Viverridae)", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2010 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์,inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายประกรณ์ จาละ,"A survey of contamination of melamine in commercial dry dog and cat foods in Thailand", รางวัลชมเชย สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2010
2010 inนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง),inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Structural Approach of Leptospira Leucine-Rich Repeat Proteins", The Best Graduate Student Oral Presentation Award at The 36th International Conference on Veterinary Science 2010 and OIE & FAO joint symposiums., Genetic Engineering in Veterinary Science, The organizing Committee of the 36th ICVS, OIE&FAO joint symposium (TVMA &OIE &FAO), Nov 5 2010