รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2006

39

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

43

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

53

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

4

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2006 inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ปี 2548", ถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มก. "สารสนเทศงานวิจัยเพื่อการแข่งขัน", วิทยาศาสตร์สุขภาพ, Nov 3 2006

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2006 inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์,inนายนำดี แซ่เฮง,inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์,inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์,inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์,"Avian Influenza in Thailand", รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2549 รางวัลดีเยี่ยม, วิทยาศาสตร์การแพทย์, สำนักงานคณะกรมการวิจัยแห่งชาติ, Oct 27 2006
2006 inนางมาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์,inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์,"หุ่นจำลองยางพารา", เหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ, , ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี, Dec 11 2006

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2006 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์,inนายวีระพล จันทร์สวรรค์, รองศาสตราจารย์,inนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Acaricidal Efficacy of Long Storage of Plant Extracts “KU Natural Extocide?” against Brown Dog Ticks", รางวัลเชมเชย สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 43, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2006