รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2016

104

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

71

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

71

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

20

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 16
2016 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.กัญญารัตน์ ถึงอินทร์, อาจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inนางวันดี เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น (Young Parasitologist Award 2016)", , สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย, Mar 18 2016
2016 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลที่ 2 การตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact factor สูง ปี 2559", , กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร, Aug 15 2016

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 4
2016 inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์,inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์,inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Improvement of Leptospiral LeucineRich Repeat Gene Expression in Escherichia coli", รางวัลดีเด่น สาขา พันธุวิศวกรรม ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ ๕๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พันธุวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 2 2016
2016 inดร.วนัท ศรีเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์,inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์,inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์,inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์,"Molecular detection of Giardia duodenalis from Longtailed macaque (Macaca fascicularis)at San Phra Kan shrine, Lopburi, Thailand", รางวัลชมเชย, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 2 2016
2016 inดร.เมทิตา สัสดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์,inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์,"Intraocular pressure and tear production in normal anesthetized fishing cats (Prionailurus viverrinus)", The best poster presentation, , Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Mar 25 2016
2016 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์,inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์,inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์,"Health risks of mycotoxin contamination in imported wine and beer consumed in Thailand", Young Researcher Award, , ISMYCO 2016 (Japanese Society of Mycotoxicology), Dec 2 2016