รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2012

74

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

67

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

58

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

4

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2012 inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"สัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2554 ", สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์, สัตวแพทยสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์, Feb 29 2012
2012 inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"บุคลากรผู้นำชื่อเสียงมาสู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 28 2012

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2012 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์,inดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์,inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์,"Cardiovascular protective effects of germinated brown rice", โปสเตอร์ดีเด่น ประเภทดีมาก, , การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ, Dec 23 2012
2012 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์,"Study of aspartic protease as drug target of Toxoplasma gondii", The best presentation of the session, , STVM committee, Jun 21 2012