รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2008

101

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

120

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

64

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

9

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2008 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"The Bill and Melinda Gates Foundation Global Health Travel Award ", , The Bill and Melinda Gates Foundation , Oct 10 2008

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 5
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์,inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์,inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์,inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์,"วัคซีนต่อต้านเห็บโค(KU-VAC1)", รางวัลชนะเลิศนวัตกรรม มก., สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 4 2008
2008 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์,inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์,inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์,"วัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1)", รางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์,inนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ,inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์,inนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายวีระพล จันทร์สวรรค์, รองศาสตราจารย์,inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์,inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา,"สารสกัดสมุนไพรกำจัดเห็บ เหา ของโค และกำจัดเห็บ หมัด เหา ไรขี้เรือน เชื้อราก่อโรคผิวหนัง เชื้อราฉวยโอกาสที่ผิวหนัง ของสุนัข แมว", รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์,inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ,"ชุดตรวจเชื้อโรคทางเดินอาหารแบบรวดเร็ว", รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์,inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์,"Salakij C, Prihurunkit K, Narkkong NA Apibal S, Tongthainun D. 2008. Hematology, cytochemistry and ulatrastructure of blood cells in clouded leopard (Neofelis nebulosa). J. Anim. Vet. Adv. 7(7):847-853.", รางวัลผลงานวิจัยตีพมพ์นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551 (รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรผลงานวิจัยตีพิมพ์กลุ่ม 1), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jul 22 2008

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2008 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์,inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ,inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์,inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด,inนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effect of herbal-extracted lotion and organic acid against Malassezia pachydermatitis in vitro", รางวัล ชมเชย การนำเสนอผงานวิจัย ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, Feb 1 2008
2008 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์,inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ,inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์,inนายประกรณ์ จาละ,"The New Test Kit for Detection Antibiotic Residure in Milk", ดีเด่น สาขา สัตวแพทยศาสตร์ ในงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 29 2008
2008 inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Genetic variations of Leptospira spp.: classified by LipL36 genes and capillary electrophoresis techniques.", Best Oral Presentation at The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations; FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases., , Federation of Asian Veterinary Associations; World Organization for Animal Health, Oct 30 2008