รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2017

114

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

62

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

94

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

7

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2017 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2558", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2017
2017 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2558", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 4 2017
2017 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2558", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 4 2017
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลที่ 2 การตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact factor สูง ปี 2560", , กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, Aug 15 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"TILAVAC: vaccine for prevention of newemerging virus in Nile and red tilapia", รางวัลสุดยอดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์อาหารและสุขภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2017 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์,"PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 INTERACTS WITH CYTOPLASMIC DYNEIN MOTOR PROTEIN FOR INTRACELLULAR TRAFFICKING", Best Presentation Award, , The Asian Association of Veterinary Anatomists, Oct 16 2017
2017 inนางสาวกนกวรรณ คิมรัมย์,inนายภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์,inปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร,"Modified Blake drain technique in traumatic brain injury craniectomy dog a case report", Excellent Case Report Award , , สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย VPAT, Jul 23 2017