รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2018

112

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

66

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

69

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

5

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2018 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 1 2018
2018 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559", รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 1 2018
2018 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลที่ 2 การตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact factor สูง ปี 2561", , กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร, Aug 15 2018

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2018 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์,inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"KUCheck-F FMDV-NSP ELISA (mu3ABC ELISA)", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 รางวัลระดับดีมาก, เกษตรศาสตร์และชีวภาพ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งช่าติ, Feb 2 2018