รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2023

124

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

67

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

59

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด