รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2022

148

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

54

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

61

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

7

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 5
2022 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565 Prime Minister's TRIUP Award for Research Utilization with High Impact 2022", เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ระดับยอดเยี่ยม, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), Apr 4 2022
2022 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2563", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Oct 28 2022
2022 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2563", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2022
2022 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2563", , สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2022
2022 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ด้านการวิจัยและนวัดกรรม (กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป สายวิทยาศาสตร์)", ด้านวิจัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 19 2022

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2022 inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์,inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Canine Prosthesis for Patella Dislocation Correction and Its Personalized Cutting Guide", Gold Medal, , Japan Design Idea, and Invention Expo 2022, Jul 3 2022
2022 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์,inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์,inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ,"ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในสัตว์เลี้ยงที่คงฤทธิ์สารสำคัญจากเครืองในจระเข้", รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบประจำปี 2565, ระดับ Silver ผลงานวิจัยทีสร้างผลกระทบระดับสูง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2022

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด