รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2021

140

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

70

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

7

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 7
2021 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2562", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2021
2021 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2021
2021 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลทะกุจิ นักวิจัยดีเด่น (Taguchi Prize for Outstanding Research Achievement in Biotechnology)", , สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย, Nov 25 2021
2021 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2564 (runner up)", , มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, Oct 19 2021
2021 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) ปี 2562", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2021
2021 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2021
2021 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562", , สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 28 2021

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด