รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2020

129

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

6

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 5
2020 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระดับสูง) ประจำปี 2563", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020
2020 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564", เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, Nov 16 2020
2020 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัย (ระดับดีเด่น) ประจำปีงบประมาณ 2564", สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), Nov 16 2020
2020 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020
2020 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561", , สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Oct 28 2020

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2020 inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์,"AGEDEPENDENT DECLINES SERUM 25(OH)2D AND THE EXPRESSION OF VITAMIN D METABOLIZING ENZYME IN HORSE SKELETAL MUSCLE", The 2nd place in oral presentation award, -, The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020) , Nov 25 2020