รางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2007

72

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

69

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

42

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

5

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มรางวัลคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2007 inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์,"สภาวิจัยแห่งชาติ", , สภาวิจัยแห่งชาติ, Sep 18 2007
2007 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์,"บุคลากรดีเด่น สายวิชาการด้านวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", สาขาสัตวแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 28 2007
2007 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2550", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2550, Mar 30 2007
2007 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์,"Student Travel Scholarship ", , The American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH), Sep 21 2007

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2007 inดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์,inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ,inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์,inนายธเนศร ทิพยรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Chungsamarnyart, N., S. Viriyarampa, S. Thipayarak, T. Thipayarak and T. Tassanawat (2006). In Vitro Fungicidal Activity of Herbal Extracted Lotion, KU Natural Miticide?on the Dermatophytes of Dogs and Cats. The 44th Kasetsart U. Ann. Conf.Proc. 520-524.", รางวัลดีเด่น สาขาสัตวแพทยศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 , สัตวแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 30 2007