Award

Award
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ปี 2548
Branch
ถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มก. "สารสนเทศงานวิจัยเพื่อการแข่งขัน"
Doner
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Class
ชาติ
Obvious
-
Received
3 พฤศจิกายน 2006
Related Link
-